R2017-03 Plankorsningsolyckan som ledde till fyra personers död i Raseborg 26.10.2017

En rälsbuss på väg från Karis i riktning mot Hangö kolliderade med Försvarsmaktens terrängbil i en obevakad plankorsning i Skogby i Raseborg torsdag 26.10.2017 kl. 8. En pionjärtrupp under anfallsövning höll på att ta sig från Skogby till Syndalen i Hangö. I terränglastbilen fanns åtta beväringar: tre i styrhytten och fem på flaket. I rälsbussen fanns utöver föraren 15 passagerare.

Beväringarna i terrängbilens styrhytt märkte inte tåget eller dess varningssignaler. Rälsbussens hastighet hann just inte sjunka trots lokförarens nödinbromsning. Kollisionen var våldsam. Beväringarna i terrängslastbilen slungades ut ur fordonet. I olyckan dog tre beväringar och en passagerare i rälsbussen. Tre beväringar fick allvarliga och två lindriga skador. En del av passagerarna i rälsbussen skadades lindrigt. Terränglastbilen demolerades totalt i olyckan och rälsbussens för fick skador. De totala kostnaderna till följd av olyckan uppgick till cirka 270 000 euro.

Skogby plankorsning var särskilt farlig på grund av vinkeln mellan banan och vägen samt för att varningsanordningar saknades. Från terränglastbilens styrhytt var det svårt att se tåget som närmade sig snett bakifrån. Det rådde en hastighetsbegränsning på 120 km/h på bansträckan. En lägre hastighet på banan skulle ge bilens förare och lokföraren mer reaktions- och handlingstid i plankorsningarna samt minska skadorna vid eventuella kollisioner.

Förbättringar av plankorsningar som samordnats av Trafikverket har i allmänhet gjorts för att höja hastigheten på banan. Man har ansökt om finansiering för förbättring av plankorsningar i anslutning till banprojekt, vilket lett till att förbättringsåtgärderna ofta inte har riktats till farligare plankorsningar på annat håll. Trafiksäkerhetsverket är medvetet om problemet, men det har inte utvecklat en bättre mekanism för att förbättra plankorsningssäkerheten.

Korsandet av plankorsningar som anfallsövningen involverade hade inte identifierats som en risk vid Nylands brigad vid riskbedömningen av övningen, och plankorsningarna namngavs inte så att beväringarna kunde ha varnats för dem. Den blankett som användes vid riskbedömningen ledde inte till exakt identifiering och namngivning av riskerna i anslutning till övningen. Plankorsningssäkerheten har inte påverkat valet av rutter vid Nylands brigad eller vid Försvarsmaktens övriga enheter

I terränglastbilen användes inte säkerhetsbälten. Användning av säkerhetsbälte kunde ha lindrat skadorna och eventuellt räddat människoliv. Användning av säkerhetsbälte på flak är besvärligt med stridsutrustning. Det är vanligt att passagerarna i terränglastbilar inte använder säkerhetsbälte.

Till en början fick alla allvarligt skadade inte tillräckligt med hjälp. Den prehospitala sjukvården anlände till platsen med 4–5 minuters dröjsmål, vilket berodde på körrutten. Nödcentralen instruerade inte fordonet i val av körrutt. Nödcentraloperatörerna kunde i början inte bilda en korrekt lägesbild av olyckan. En ledningsplats (TOJE) för myndigheter etablerades inte på olycksplatsen. Detta skulle ha underlättat samordningen av den prehospitala sjukvården och räddningsåtgärderna samt kommunikationen. En del av de anhöriga och närstående till offren i olyckan hade problem med att få information om offrens tillstånd och vart de förts. Det förekom problem i lämnandet av sorgebud. Med krisstöd lyckades man hjälpa många delaktiga i olyckan samt deras anhöriga och närstående.

För att motsvarande olyckor ska förhindras och säkerheten förbättras rekommenderar Olycksutredningscentralen att:

• Försvarsmakten utvecklar övningarnas riskbedömning så att övningarnas faktiska risker identifieras och namnges.

• Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket säkerställer att resurser allokeras till att förbättra eller ta bort de farligaste plankorsningarna.

• Försvarsmakten utvecklar säkerhetsbältena som används på flak så att de blir lättare att använda och effektiviserar övervakningen av användningen av säkerhetsbälte.

• Inrikesministeriet ser till att myndigheternas ledningsplats på det operativa området (TOJE) inrättas i långvariga eller avvikande uppdrag som involverar flera myndigheter.

R2017-03 utredningsrapport (pdf, 5.17 Mt)

Liite1. Varoituslaitteettomat tasoristeykset joiden risteyskulma on yli 121,5 astetta.(på finska) (pdf, 0.01 Mt)

Liite 2. Varusmiesten turvavyökyselyn kysymykset ja yhteenveto vastauksista (på finska) (pdf, 0.01 Mt) Sammanfatning (pdf, 0.01 Mt)

 
Publicerad 7.6.2018