Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2013 » Y2013-03 Mobilkran välte på ett raffinaderiområde i Sköldvik 23.10.2013

Y2013-03 Mobilkran välte på ett raffinaderiområde i Sköldvik 23.10.2013

Vid Sköldviks oljeraffinaderi i Borgå välte en mobilkran vid monteringen av en bandkran 23.10.2013. Den välta mobilkranens bom föll och landade nära processrör och ett fackelgassy-stem. En skada på rörsystemet kunde ha orsakat ett omfattande gas- och vätskeläckage samt en brand.

Man hade inte förberett sig tillräckligt omsorgsfullt för lyftet och inte bedömt de relaterade riskerna ordentligt. Som monteringsplats för bandkranen hade valts ett smalt ställe på en underhållsväg och kranen som användes hade inte tillräcklig lyftkapacitet för det planerade lyftet. Lyftentreprenören hade klassificerat lyftet som ett rutinuppdrag och därigenom inte förberett sig genom att göra en skriftlig lyftplan eller en noggrann riskbedömning. Ingen övervakare från arbetsledningen fanns heller på plats. Bidragande till olyckan var också att kranföraren hade kopplat bort en säkerhetsspärr och att lasten transporterades för högt. Åtminstone den aktuella kranens funktionslogik hade upplevts som begränsande i arbetet och uppenbarligen hade tidigare bortkopplingar av spärren inte orsakat problem. Lyftet var svårt på grund av lastens vikt, bristen på utrymme och processmiljön.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Infra rf ser till att gemensamma kriterier för svåra lyft definieras för nytta av lyftentreprenörer och beställare. Lyft som överskrider kriterierna ska inte påbörjas utan skriftlig lyftplan och riskbedömning. I kriterierna för svåra lyft ska man även beakta lyftmiljön och de särskilda faror som denna orsakar.

Olycksutredningscentralen rekommenderar även att Säkerhets- och kemikalieverket utvecklar sin övervakningsverksamhet på så sätt att verksamhetsidkaren i samband med säkerhetsutrednings-verkens periodiska övervakning tillförlitligt påvisar med vilka metoder, på vilket sätt och hur ofta verksamhetsidkaren identifierar farorna och lägger dem i planerna för en storolycka enligt kemi-kaliesäkerhetslagen.

Y2013-03 utredningsrapport (pdf, 2.97 Mt)

 
Publicerad 26.5.2014