Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2013 » Y2013-02 En sprängämnesbehållare hettades upp på en sprängämnesfabrik i Vihtavuori i Laukas kommun 10.7.2013

Y2013-02 En sprängämnesbehållare hettades upp på en sprängämnesfabrik i Vihtavuori i Laukas kommun 10.7.2013

I Vihtavuori i Laukas kommun inträffade 10.7.2013 ett tillbud i vilket en behållare med sprängäm-nesavfall som stod lagrad utanför en sprängämnesfabrik hettades upp. Behållaren stod lagrad tillsammans med över 200 andra sprängämnesbehållare. I lagret intill fanns 40 ton sprängämnen. Läget ansågs vara så hotande att räddningsväsendet fattade beslut om att evakuera Vihtavuori centrum samt begränsa väg-, järnvägs- och flygtrafiken i närheten av fabriksområdet. Cirka 21 timmar efter upptäckten av den överhettade behållaren lyckades man kyla ned och flytta den till en säker plats. Någon brand eller explosion inträffade inte.

Sprängämnesavfallet härstammade från en underjordisk gruva. En laddning uppifrån misslyckades och flytande emulsionssprängämne rann ut på golvet i gruvgången. När sprängämnet samlades upp följde startladdningar och finfördelad vattenblandad berggrund från golvet med. Sprängämnesavfallet transporterades för destruering till sprängämnestillverkaren i Vihtavuori. Sprängämnesfabriken hade från förr hundratals behållare med sprängämnesavfall som returnerats från kunder, så destrueringen fördröjdes. Upptäckten att behållaren hettats upp gjordes över ett år efter den avvikande situationen i gruvan. Orsaken till att sprängämnesavfallet hettades upp var en kemisk reaktion när sprängämnet och den finfördelade berggrunden blandades. Sprängämnesfabrikens eget verksamhetssystem och myndighetens övervakning av fabriken ingrep inte tillräckligt mot lagringen av sprängämnesbehållare som stred mot tillståndet.

Inom räddningsverksamheten förhöll man sig på grund av tidigare erfarenheter försiktigt till den upphettade behållaren. Representanterna för sprängämnesfabriken kunde först inte ge den in-formation om reaktionens art och vilka risker upphettningen medförde som räddningsväsendet önskade, vilket fördröjde inledandet av räddningsinsatsen. Evakueringen av det stora området fördröjdes på grund av bristen på planer och instruktioner. Det finns inte tidigare erfarenheter av en evakuering i den här omfattningen i Finland.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Säkerhets- och kemikalieverket utvecklar över-vakningsprocesserna och de elektroniska övervakningsregistren så att växelverkan och övervak-ning i realtid blir möjlig. Dessutom borde Säkerhets- och kemikalieverket kräva att de objekt som man övervakar presenterar fungerande och dokumenterade metoder för upptäckt, bedömning och korrigering av avvikelser samt kräva att brister som myndigheterna upptäcker alltid behandlas enligt denna metod. I övervakningsförfarandekutymerna borde även ingå tydliga kriterier för införande av tvångsåtgärder i stället för rådgivning, förhandlingar och uppmaningar. Inrikesministeriet borde se till att instruktioner tas fram för hur en omfattande evakuering genomförs i praktiken.

Y2013-02 utredningsrapport (pdf, 9.38 Mt)

 
Publicerad 15.4.2014