Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2013 » Y2013-01 Kollaps av ridhus i Laukas med dödlig utgång för ett barn 13.2.2013

Y2013-01 Kollaps av ridhus i Laukas med dödlig utgång för ett barn 13.2.2013

I Laukas kommun kollapsade ett ridhus i privat ägo 13.2.2013 cirka klockan 17. När ridhuset kol-lapsade omkom ett barn. Dessutom skadades fyra personer vid olyckan. Skadorna för två av per-sonerna klassificerades som svåra. En av de svårt skadade personerna var fullvuxen, de övriga skadade var minderåriga.

Olyckan inträffade en kort tid efter att en ridlektion hade inletts. Ridhuskollapsen skedde snabbt och de personer som befann sig i byggnaden hade inga möjligheter att utrymma byggnaden före kollapsen. Ridhuset kollapsade nästan helt. Endast gavelstrukturerna i ridhuset återstod delvis men även de deformerades kraftigt.

Räddningsverket anlände till platsen cirka 10 minuter efter larmet och inledde räddningsåtgärder. Det barn som omkom hade redan vid denna tidpunkt avlidit av sina skador. Räddningsverket räd-dade två svårt skadade personer under rasmassorna.

Polisen och senare trupper från Försvarsmakten som begärts som handräckning spärrade av området. Polisen inledde teknisk och taktisk undersökning på platsen. Undersökningen utfördes i samarbete med platsundersökningen från Olycksutredningscentralen.

Ridhuset utgjordes av en hall i stålkonstruktion som hade byggts år 1995. De bärande huvudele-menten bestod av treledsramar. Konstruktionen överensstämde med den byggnad som kollap-sade i Lundo år 2010. Olycksutredningscentralen utfärdade då ett lagstadgat meddelande om säkerhetshot rörande problemen i byggnaden i Lundo. Meddelandet nådde inte dem som utnytt-jade ridhuset i Laukas.

Det förekom allvarliga brister och fel i konstruktionen av ridhuset, vid verkstadstillverkningen och under byggprocessen. Byggnaden uppfördes med bristfälliga planer, delvis till och med utan planer. Under uppförandet förekom avvikelser från de planerade lösningarna utan medgivande från konstruktören. Problemet vid byggprocessen var att det relativt krävande byggprojektet skulle ha krävt bättre totalsamordning samt förfaranden som säkerställde kvaliteten.

Olycksutredningscentralen upprepar den rekommendation som utfärdades för första gången vid undersökningen av kollapserna år 2006. Enligt denna rekommendation borde ett besiktningsförfarande utvecklas för byggnader. Genom detta förfarande skulle sådana byggnader påträffas där det kan finnas risk för kollaps. När byggnadstyper och konstruktioner som är utsatta för säkerhetsrisker uppdagas borde övriga motsvarande byggnader kunna lokaliseras för fortsatta åtgärder. Därför rekommenderas en utveckling av fastighetsdatabaserna så att information som är viktig för säkerheten i fastigheter blir lättare tillgänglig för myndigheterna. I Finland borde besiktningsförfarandet för konstruktionen och uppförandet av byggnader utvidgas till sådana byggnader som inte omfattas av befintliga specialförfaranden men i vilka en skada medför risk för allvarlig kroppsskada. I syfte att undvika en så snabb och omfattande kollaps som den som inträffade i detta fall rekommenderas att anvisningar upprättas för att förhindra fortsatta kollapser.

I syfte att förbättra effektiviteten i räddnings- och röjningsarbetet vid eventuella olyckor som inträffar under svåra förhållanden rekommenderas att sådana verksamhetsmodeller som är avsedda för FRF-styrkorna även skapas för verksamhet inom landet.

Y2013-01 utredningsrapport (pdf, 7.5 Mt)

 
Publicerad 21.1.2014