Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2008 » B1/2008Y Brand i ett småhus som användes för stödboende i Esbo 27.3.2008

B1/2008Y Brand i ett småhus som användes för stödboende i Esbo 27.3.2008

Ett frontmannahus som användes för stödboende i Esbo började brinna natten till torsdagen den 27 mars 2008, vilket ledde till fem personers död. Dessutom skadades en person allvarligt och fyra lindrigt.

På natten hade man druckit alkohol och även onsdagskvällen gick i samma tecken som andra dagar. I huset befann sig fyra hyresgäster och sex gäster. När det började brinna i trappuppgången i byggnaden sov troligen alla. Flera av dem vaknade på grund av röken och en del på grund av rop från dem som vaknat. Två personer räddade sig från första våningen, en från övre våningen och två från källaren. I nedre våningen avled tre personer och i övre våningen två personer.

Av dem som räddade sig från källaren ringde den ena till nödcentralen och meddelade om branden. Till platsen anlände först en polispatrull, genast därefter en ambulans och kort därefter även en räddningsenhet från den närbelägna brandstationen. Räddningsenheten var på plats fyra minuter efter larmet. Från den tidpunkt då larmmeddelandet mottogs hade det då gått fem och en halv minuter. Från räddningsverket kom därefter den jourhavande brandmästaren och den jourhavande chefen samt 14 minuter efter larmet en andra räddningsenhet. Alla fem personer som hade räddat sig undan branden var redan ute när myndigheterna anlände. När brandkårens första enhet anlände stod byggnadens två egentliga våningar redan i full brand.

Byggnaden var ett trähus i en och en halv våning. Huset var byggt på 1950-talet för en familj och Esbo stad hade ägt det sedan år 1985. I byggnaden fanns fyra hyresgäster, som var och en hade ingått ett eget hyresavtal för ett rum. Tvättrum och kök var gemensamma. De boende var män med alkoholproblem som det var svårt att skaffa bostäder åt.

Byggnadens brandsäkerhet var dålig med tanke på användningen av bostaden och de boendes funktionsförmåga. Det fanns ingen räddningsplan och uppgifterna i fastighetsregistret motsvarade inte byggnadens faktiska användningsändamål. Enligt registret var byggnaden en normal bostad, fast kommunen använde den som stödbostad för personer med allvarliga alkoholproblem. Enligt uppgifterna i fastighetsregistret ska det göras brandsyn i byggnaden vart tionde år, medan kraven vad gäller bostäder för specialgrupper är betydligt strängare. Byggnadens faktiska användningsändamål och den dåliga brandsäkerheten med avseende på användningsändamålet kände olika instanser till, men uppgifterna var spridda och inte samlade hos de rätta beslutsfattarna. Därför hade man inte vidtagit några åtgärder. Specialgrupper av denna typ skulle behöva en betydligt tryggare boendeform.

Undersökningskommissionen rekommenderar att alla stödbostäder för missbrukare inspekteras och att situationen i dem regelbundet följs upp. De objekt vilkas brandsäkerhet är bristfällig borde beläggas med användningsförbud eller så borde de nödvändiga förbättringarna av säkerheten göras. Dessutom borde man skapa arrangemang genom vilka de uppgifter om säkerhetsbrister som insamlas i myndigheternas system skulle kunna förmedlas till de rätta myndigheterna så att informationen sparas och myndigheterna förpliktas att reagera på vederbörligt sätt. Vad beträffar räddningsverksamheten rekommenderar undersökningskommissionen att ansvaret för de system som används för att förmedla de uppgifter som brådskande uppdrag kräver skulle vila på en enda myndighet och att det skulle finnas systematiska förfaranden för bedömning av systemens tillförlitlighet.

B1/2008Y Rapport (pdf, 2.1 Mt)

B1/2008Y Rapport (pdf, 4.21 Mt)

 
Publicerad 27.3.2008