Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2004 » B1/2004Y En servicebyggnad som hade byggts med frivilliga insatser kollapsade i ett skidcenter i Pojo kommun 1.2.2004

B1/2004Y En servicebyggnad som hade byggts med frivilliga insatser kollapsade i ett skidcenter i Pojo kommun 1.2.2004

Tidigt på söndag morgon 1.2.2004 inträffade en olycka i ett skidcenter i Pojo kommun. Cirka 250 m2 av taket på en 720 m2 stor servicebyggnad kollapsade. I byggnaden fanns bland annat kafé, skiduthyrning, maskinskydd och ett öppet utrymme för till exempel prisutdelningar, karaoketillställningar och samvaro. Skidcentret var fortfarande stängt när olyckan inträffade tidigt på morgonen, men på plats fanns redan personal som förberedde dagens kommande tävlingar. Inga personskador uppstod och de materiella skadorna var förhållandevis små.

En person som tillhörde personalen upptäckte inomhus att en planka hängde ned från innertaket, taket buktade inåt och värmeisoleringen var synlig. Utomhus kunde man se att taknocken hade sjunkit ned något vid byggnadens mittparti. Brandkåren larmades till platsen och brandkåren kallade på två bilar med lyftkorgar för att avlägsna snö från byggnadens tak. Bilarna med lyftkorgar kom till platsen, men hann inte avlägsna snön innan fyra av nio ståltakstolar gav efter och taket kollapsade.

Olyckans tekniska orsak var att ett med avseende på överramens kapacitet alltför stort böjmoment belastade takstolarnas överram i närheten av taknocken. Det stora böjmomentet kunde ha undvikits genom en konstruktion där fackverkets diagonaler fortsätter ut till nocken. I det konstruerade fackverket sträckte sig diagonalerna till överramen på 1,5 meters avstånd från nocken. Fackverkens dimensionering var bristfälligt utförd och överramens böjmoment samt övriga påkänningar felaktigt beräknade.

Skidcentrets ägs av en lokal idrottsförening. Servicebyggnaden har konstruerats och byggts med frivilliga insatser under åren 1993-1994. Enligt undersökningskommissionen är orsakerna till de bristfälliga konstruktionerna att byggorganisationen saknade tillräckliga kunskaper inom byggfacket.

Förutsättningarna för ett tryggt byggande har numer beskrivits rätt väl i byggbranschens normer. För att undvika liknande olyckor föreslår undersökningskommissionen att byggnadstillsynsmyndigheterna och de som beviljar bidrag i kommunerna aktivt kontrollerar att byggnader som byggs med frivilliga insatser för allmänheten eller andra större folkmängder iakttar en säker byggmetod. Kommunerna har goda möjligheter att förbättra säkerheten eftersom dessa byggprojekt är kända i kommunen och ofta deltar kommunen även i finansieringen av projekten.

För befintliga motsvarande byggnader föreslår undersökningskommissionen att kommunerna, kommunernas byggnadstillsynsmyndigheter och byggnadernas ägare utreder om det finns byggnader där det finns skäl att misstänka bristande säkerhet i konstruktionerna. Om konstruktionernas säkerhet inte kan utredas i konstruktionsdokumenten eller annat material, kan det finnas skäl att utföra ytterligare utredningar och förstärka konstruktionerna vid behov.

B1/2004Y Rapport (pdf, 0.85 Mt)

 
Publicerad 1.2.2004