Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2003 » B4/2003Y Raset av undertaket i badinrättningen i Kuopio 4.9.2003

B4/2003Y Raset av undertaket i badinrättningen i Kuopio 4.9.2003

Undertaket ovanför huvudbassängen i den nya bassängavdelningen i Rauhalahti badinrättning rasade i sin helhet på torsdagsmorgonen den 4 september 2003. Tre personer befann sig i bassängen. Simmarna noterade klockan 8.52.48 att taket började falla ned. Undertaket rasade ovanför vattenrutschbanan på mindre än två sekunder och i sin helhet kom taket ned på tre sekunder. Simmarna hade inte någon egentlig möjlighet att skydda sig mot det nedfallande taket, men deras placering var dock sådan att taket inte slog dem medvetslösa. De kunde ta sig till närheten av bassängkanten med egna krafter och två personer lyckades också ta sig upp ur bassängen. Den tredje simmaren hjälptes upp ur bassängen av personalen efter att ha befunnit sig i bassängen under det rasade taket i litet mer än åtta minuter.

Personerna som simmade i bassängen kom undan med mycket små skador. Hela det 256 m2 stora undertaket ovanför huvudbassängen inklusive lampor, brandvarnare och ledningar måste förnyas. Då taket föll ned söndrade det en övervakningskamera, utrustning i bassängen och armaturer. De direkta kostnaderna för olyckan var omkring 75 000 euro och badinrättningen gick miste om cirka 111 000 euro i försäljningsintäkter. Den nya bassängavdelningen var stängd i nästan sex veckor.

Orsaken till att undertaket rasade var att hängartrådarna av rostfritt stål brast som en följd av spänningskorrosion. Då några nära varandra belägna hängartrådar brast, blev belastningen på de bredvidliggande hängartrådarna så stor att flera hängartrådar som försvagats av spänningskorrosion gick av och fjäderupphängningsanordningar lossnade från de stödprofilerna. Som hängartrådmaterial hade valts rostfritt stål AISI 304, eftersom Eurocode-förstandarden SFS-ENV 1993-1-4 och de nationella tillämpningsanvisningarna vid tidpunkten för projektet inte var bekant för planerarna, byggarna och byggnadsövervakningsmyndigheterna och därför kunde den inte utnyttjas för val av rätt stålkvalitet för simhallar och badinrättningar. Enligt en utredning som VTT utfört skulle det "syrebeständiga stålet" AISI 316 som ingick i originalplanen inte ha uppvisat märkbart bättre spänningskorrosionsegenskaper. Spänningskorrosion påverkas inte enbart av spänningar som beror på belastning, i stället är restspänningar som uppstår vid behandling av tråden en viktigare faktor. I praktiken är det så gott som omöjligt att undvika restspänningar eftersom de uppstår så sent som i samband med montering.

Orsaken till att hela undertaket rasade var att taket hade byggts som en enda helhet. Det saknade rörelsefogar eller specialskarvar som skulle ha förhindrat kontinuerligt ras. Vidare var taket relativt tungt, respektive hängartråd hade en belastning på omkring 33 kg. Bärighetsklassen för fjäderupphängningen var 25 kg och största tillåtna belastning/last var 328 N (33,4 kg). Undertaket räknas inte som en bärande konstruktion och därför hade ingen uppmärksamhet fästs vid eventuellt kontinuerligt ras i planerna. Gällande finländska anvisningar för planering och byggande kräver inte att undertaken uppdelas i flera delar för förebyggande av kontinuerligt ras.

Upphängnings- och bärkonstruktionerna i undertaket hade inte granskats efter färdigställande av taket eftersom undertaket saknade inspektionsluckor och det befann sig fem meter ovanför bassängen.

I syfte att förebygga liknande undertaksras rekommenderar Centralen för undersökning av olyckor: I bestämmelserna och anvisningarna som gäller planering bör ingående specificeras de material för viktiga lastbärande konstruktioner som är lämpliga att användas i simhallar och badinrättningar. Vidare bör anvisningarna om undertakskonstruktioner i badinrättningar och simhallar uppdateras så, att undertaken likställs med bärande konstruktioner och att ventilationen i utrymmet ovanför undertaket förverkligas på ett sådant sätt, att det inte kan uppstå ansamlingar av klor på konstruktionernas yta, om de inte är korrosionsbeständiga.

Sammandrag, förord och bild- och tabelltexterna i rapporten är också på svenska.

B4/2003Y Rapport (pdf, 1.01 Mt)

B4/2003Y Rapport (pdf, 1.23 Mt)

 
Publicerad 4.9.2003