Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2003 » B3/2003Y Mellanbjälklagskonstruktion avsedd som permanent föll ned vid en servicestationsarbetsplats i Orivesi 25.8.2003

B3/2003Y Mellanbjälklagskonstruktion avsedd som permanent föll ned vid en servicestationsarbetsplats i Orivesi 25.8.2003

Orivesi utfördes en utbyggnad av en gammal servicestationsbyggnad. Den nybyggda delens stålstomme hade monterats och hålplattor av betong lyftes på stommen för att bilda mellanbjälklag, dvs. andra våningens golv. På förmiddagen måndag 25.8.2003 utfördes gjutning av ett sex centimeter tjockt ytlager på planet av hålplattor. Cirka klockan 11.30 började arbetspersonalen återvända efter lunchrasten till arbetsplatsen under planet av hålplattor. Plötsligt föll ett cirka 200 m2 stort delområde av hålplattorna ned. I riskområdet befann sig sammanlagt fem man. Tre man hann avlägsna sig ur området, men två man kom under de nedfallande hålplattorna. Den ena mannen dog och den andra skadades svårt. Räddningsverkets enheter anlände rätt snart till platsen, men den ena mannens liv kunde inte räddas.

Stålstommen hade tillverkats av en liten verkstad, transporterats till platsen och monterats och rests på platsen. Planet av hålplattor föll tillsammans med de vågräta balkarna av stål när tre av sex vågräta balkar och bärkonsoler för hålplattorna lossnade från pelarna. Konsolerna hade fästs på pelarna med kälsvetsar, som dock var helt misslyckade. Svetsfogen hade knappt alls trängt in i pelarens riktning och förbandets kapacitet var endast en bråkdel av det planerade. Den tekniska orsaken var antagligen att använd svetsspänning var något för stor och att svetspistolen hölls i en något felaktig position.

Felet var möjligt eftersom de metoder som beskrivs i byggbestämmelser och standarder för bestämning av en byggkonstruktions duglighet inte hade följts. Leverantören av stålkonstruktionen fick tillåtelse att tillverka konstruktionerna och montera dessa utan att intyga konstruktionernas duglighet. Ett intygande enligt standarderna skulle ha varit en svetsinstruktion (WPS), svetsarens gällande behörighetsbevis för det aktuella svetsarbetet och ett svetsprotokoll fört vid tillverkningen. Myndighetskontrollen såg inte heller till att dugligheten hos de bärande konstruktionsdelarna och de använda konstruktionsprodukterna hade utretts före monteringen.

I syfte att undvika motsvarande olyckor i framtiden rekommenderar undersökningskommissionen att branschorganisationerna inom stålbyggnad skapar förfaringssätt för styrkande och utredning av svetsade stålkonstruktioners lämplighet som en hjälp för byggkontrollen, byggorganisationen och konstruktionstillverkarna.

Dessutom rekommenderar undersökningskommissionen att byggkontrollmyndigheten under projektets inledningsskede påminner byggherren om skyldigheterna samt metoderna för att utreda dugligheten hos produkter levererade av entreprenörer och underentreprenörer. På detta sätt kan byggherrarna bättre än för närvarande se till att den byggorganisation byggherrarna skapar har förmågan att producera kravenliga konstruktioner.

Vid de svetsprov som utfördes i samband med undersökningen konstaterades att ett bevis på att ett kvalificerat svetsförband har uppstått är en klar strimma vid svetsens kant. Observationen borde utredas ytterligare och som tillämpning läggas in i anvisningarna för okulär kontroll av svetsförband.

B3/2003Y Rapport (pdf, 0.73 Mt)

B3/2003Y Rapport (pdf, 1.29 Mt)

 
Publicerad 25.8.2003