Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2003 » B2/2003Y Mässhallstaket som rasade ned i Jyväskylä 1.2.2003

B2/2003Y Mässhallstaket som rasade ned i Jyväskylä 1.2.2003

Lördagen den 1.2.2003 klockan 9.39 inträffade en olycka i Jyväskylä där inemot 2 500 m² av taket på en mässhall rasade in och ytterväggen föll ned på en sträcka om ca 20 meter. Byggnaden var ny; B-hallen med sin sammanlagda yta på 7 766 m² hade nämligen tagits i bruk omkring två veckor tidigare.

Föregående dag hade en utbildningsmässa avslutats i mässhallen. Under lördagsmorgonen befann sig 12 personer, som hörde till hallens egen personal eller var anställda av utställarna, i B-hallen i färd med att montera ned utställningsmontrar. Plötsligt hördes en skarp smäll från hallens tak. Några av de närvarande skyndade i väg för att se efter varifrån ljudet kom. Då upptäckte någon att en av de undre, av limträ tillverkade sparrarna i ett av takstolsparen hade brustit vid sin avsmalning nära ändan av fackverket. Vid upptäckten förstod de att taket möjligen kunde rasa ned och de ropade till de övriga i hallen att ta sig ut. Uppskattningsvis två minuter senare föll takstolsparet ifråga ned tillsammans med de tre närmast följande takstolsparen och de takelement som vilat på dem. Alla hann ta sig ut ur hallen utan att någon skadades.

Redan innan raset ringde en av de närvarande till nödcentralen. Taket rasade ned mitt under samtalet, varför nödcentralen omedelbart fick meddelande om olyckan. Ett stort antal enheter ur räddningstjänsten och ambulanser larmades till platsen. Inom ca en halv timme stod det med största säkerhet klart att ingen hade blivit kvar under bråten.

De i limträ tillverkade fackverkstakstolarna som givit vika, var med sin spännvidd på 55 meter ovanligt långa. Fackverken hade monterats på fabriken så, att de limmade träkomponenterna var sammanfogade med 4-48 ståldymlingar, beroende på fogens storlek. Ståldymlingarna hade borrats vinkelrätt igenom i huvudsak två stålskivor infällda i träet. Takstolsparen bestod av två, parallella, med skruvar sammanfogade likadana fackverk.

Redan i början av olycksutredningen blev det klart, att det enligt ögonvittnena endast funnits 7 tappdymlingar i en av fogarna till den fackverkstakstol som först gav vika. Enligt ritningarna borde antalet där ha varit 33. Raset fick sin begynnelse i denna punkt beroende på bristande kvalitetskontroll hos tillverkaren. I olycksögonblicket var snölasten endast ca en fjärdedel (50 kg/m²) av den last som stått som märkvärde vid planeringen. Dymlingar saknades endast i den ena parten av takstolsparet. Därför borde skadan ha begränsat sig till endast denna ena felaktiga part. Kollapsen skedde dock och spred sig vidare därför, att de stora dymlingsfogarna konstaterades ha gett efter på grund av spjälkningar, vilket betyder att fogförstärkningarna revs loss ur träet längs den yttersta raden av tappdymlingar. De europeiska anvisningar för dimensioneringen enligt vilka fackverken konstruerats, har inte beaktat denna form för brott, varför hållfastheten i de största fogarna endast blivit ca hälften av den som projekterats. Enligt undersökningskommissionen signalerar felet i anvisningarna brister i beredningen och verkställigheten av normerna samt om bristande information om konstaterade fel i dessa. Felet hade rättats till i ett nyare utkast till normerna redan flera år före denna olycka och hade även behandlats i en finländsk facktidskrift. En begränsad krets av fackmän inom branschen kände alltså till felet.

Undersökningskommissionen har, i samråd med den kommission som undersökt skadorna i samband med takraset 17.1.2003 i allaktivitetshallen i Korsholm, utarbetat rekommendationer i avsikt att förhindra motsvarande olyckor. Rekommendationerna ingår i en separat skrift som ges ut samtidigt med undersökningsrapporterna.

B2/2003Y Rapport (pdf, 1.46 Mt)

Rekommendationerna

I denna rapportens tredje del presenteras de säkerhetsrekommendationer som är utarbetade på basis av undersökningarna av byggnadsolyckorna i Korsholm den 17 januari 2003 och i Jyväskylä den 1 februari 2003. Undersökningsrapporterna avseende båda olyckorna, B 1/2003 Y respektive B 2/2003 Y, har publicerats tidigare. Undersökningskommissionerna har tillsammans utarbetat säkerhetsrekommendationerna, som är avsedda att förebygga liknande olyckor framöver.

Vid olyckan den 17 januari 2003 i allaktivitetshallen i Korsholm, som används för bland annat idrott, rasade cirka 150 kvadratmeter av taket ned över läktaren. Ungefär två veckor senare, den 1 februari 2003, inträffade en annan byggnadsolycka då cirka 2 500 kvadratmeter av taket i den nybyggda mässhallen i Jyväskylä rasade in. Olyckorna ledde inte till några personskador.

Bristande samarbete inom byggnadsorganisationen bidrog till olyckorna. Undersökningskommissionerna rekommenderar därför att organisationerna inom branschen utvecklar metoder som säkrar samarbetet mellan parterna i byggprojekt. I båda olyckorna gav fogar i bärande konstruktioner vika. Undersökningskommissionerna rekommenderar byggnadsbranschen att utarbeta metoder som möjliggör identifiering av säkerhetskritiska detaljer i byggprojekt. De instruktioner och regler som finns till för att förebygga ständiga materialbristningar borde göras enhetliga för alla byggnadsmaterial. Denna rekommendation hänger samman med takraset i Jyväskylä.

Undersökningskommissionerna rekommenderar även ett intensifierat samarbete mellan byggnadsövervakningen och arbetarskyddsmyndigheterna. Ett sådant samarbete saknades vid uppförandet av båda olyckshallarna. Undersökningskommissionerna anser att olyckor även skulle kunna förebyggas genom att en referensdatabas med uppgifter och information om byggnadsolyckor, tillbud och risksituationer upprättas. Denna rekommendation härstammar från praxis inom luftfarten.

För att säkra kvaliteten hos de europeiska planeringsinstruktionerna rekommenderas upprättandet av ett hanteringssystem som möjliggör snabb reaktion på sådana fel och brister som inverkar på säkerheten.

B2/2003Y Rapport (pdf, 1.3 Mt)

 
Publicerad 1.2.2003