Framsida » Rapporter » Övriga olyckor » Undersökningsrapporter per år » 2003 » B1/2003Y Skadan i taket på allaktivitetshallen i Korsholm 17.1.2003

B1/2003Y Skadan i taket på allaktivitetshallen i Korsholm 17.1.2003

Den 17.1.2003 kl. 16.51 inträffade en olycka i Korsholms kommun, där över 150 kvadratmeter av taket på en allaktivitetshall, avsedd bland annat för idrott, rasade ned över läktaren.

Som bäst pågick fotbollsträningar i allaktivitetshallen och enstaka idrottare tränade på löpbanan och på andra ställen i hallen. På läktaren fanns dessutom några föräldrar till barn som tränade fotboll. Allt som allt fanns uppskattningsvis 130 personer i byggnaden.

Från taket började höras sådana ljud, som uppkommer då snö glider ned från ett tak. Att snö glider ned från taket i stora flak sker årligen och liknande ljud hade hörts tidigare. Ljudet pågick i några sekunder. Efter det började det höras brak och två separata åsfackverk av stål, som funnits mellan hallens huvudbalkar, rasade. Samtidigt föll profilplåt, isoleringsmaterial, taktäckningsmaterial av plast och ca två lastbilslass snö in i hallen.

En ambulans och två enheter från Korsholms räddningsverk anlände rätt snabbt till platsen. Allt som allt larmades sammanlagt 20 olika enheter vid räddningsverk, sjuktransport och polis. Till en början saknades uppgifter om ifall någon hamnat under de nedfallna konstruktionerna och snön, men det blev rätt snart klart att några personskador inte hade uppkommit.

Den direkta orsaken till skadan i taket var att svetsningen av öronen i de åsfackverk som monterats mellan hallens huvudbalkar gav efter. Denna detalj, som skiljde den skadade hallen från en annan, tidigare byggd hall, var bristfälligt utformad. De påfrestningar som detaljen var utsatt för hade inte uppmärksammats ordentligt. Örats hållfasthet hade inte säkrats med beräkningar vid projekteringen. Ingen annan utöver projektören själv hade kontrollerat planerna med ett kritiskt öga. Problemet var alltså att ett fel vid utformningen av en detalj oförhindrat kunde gå vidare genom hela byggnadsprocessen med slutresultatet att taket rasade.

Vid undersökningen iakttogs dessutom brister i hanteringen av de laster som riktas mot åsfackverken som monterats mellan huvudbalkarna, vid dimensioneringen av de konstruktionselement som anslöt till de skadade förbanden och vid förstyvningen av hallen i sin helhet. Dessa andra brister hade dock ingen första hands verkan på skadan i taket.

Denna undersökningsrapport ges ut i samma publikation som den undersökningsrapport som behandlar mässhallen i Jyväskylä, där taket rasade 1.2.2003. Rekommendationerna som utarbetats i samband med de båda undersökningarna framförs gemensamt i en separat del som ingår i publikationen i fråga.

B1/2003Y Rapport (pdf, 1.11 Mt)

B1/2003Y Rapport (pdf, 0.68 Mt)

Rekommendationerna

I denna rapportens tredje del presenteras de säkerhetsrekommendationer som är utarbetade på basis av undersökningarna av byggnadsolyckorna i Korsholm den 17 januari 2003 och i Jyväskylä den 1 februari 2003. Undersökningsrapporterna avseende båda olyckorna, B 1/2003 Y respektive B 2/2003 Y, har publicerats tidigare. Undersökningskommissionerna har tillsammans utarbetat säkerhetsrekommendationerna, som är avsedda att förebygga liknande olyckor framöver.

Vid olyckan den 17 januari 2003 i allaktivitetshallen i Korsholm, som används för bland annat idrott, rasade cirka 150 kvadratmeter av taket ned över läktaren. Ungefär två veckor senare, den 1 februari 2003, inträffade en annan byggnadsolycka då cirka 2 500 kvadratmeter av taket i den nybyggda mässhallen i Jyväskylä rasade in. Olyckorna ledde inte till några personskador.

Bristande samarbete inom byggnadsorganisationen bidrog till olyckorna. Undersökningskommissionerna rekommenderar därför att organisationerna inom branschen utvecklar metoder som säkrar samarbetet mellan parterna i byggprojekt. I båda olyckorna gav fogar i bärande konstruktioner vika. Undersökningskommissionerna rekommenderar byggnadsbranschen att utarbeta metoder som möjliggör identifiering av säkerhetskritiska detaljer i byggprojekt. De instruktioner och regler som finns till för att förebygga ständiga materialbristningar borde göras enhetliga för alla byggnadsmaterial. Denna rekommendation hänger samman med takraset i Jyväskylä.

Undersökningskommissionerna rekommenderar även ett intensifierat samarbete mellan byggnadsövervakningen och arbetarskyddsmyndigheterna. Ett sådant samarbete saknades vid uppförandet av båda olyckshallarna. Undersökningskommissionerna anser att olyckor även skulle kunna förebyggas genom att en referensdatabas med uppgifter och information om byggnadsolyckor, tillbud och risksituationer upprättas. Denna rekommendation härstammar från praxis inom luftfarten.

För att säkra kvaliteten hos de europeiska planeringsinstruktionerna rekommenderas upprättandet av ett hanteringssystem som möjliggör snabb reaktion på sådana fel och brister som inverkar på säkerheten.

B1/2003Y Rapport (pdf, 1.3 Mt)

 
Publicerad 17.1.2003