Y2018-03 Olyckorna i biltävlingarna i Seinäjoki 15.6.2018 och Björneborg 22.6.2018

I två biltävlingar som ordnades i juni 2018 inträffade under loppet av en vecka två olyckor med dödlig utgång. I den ena olyckan omkom en åskådare och i den andra en tävlingsfunktionär.

Under den första specialsträckan i Pohjanmaa rally som startade i Seinäjoki 15.6.2018 och som ingår i FM i rally hamnade en rallybil vid sidan av körlinjen i en högerkurva och bilens vänstra sida träffade en stor sten i diket. Vid kollisionen var hastigheten ca 110 km/h. Till följd av kollisionen välte bilen på höger sida, svängde sidlänges och började rulla runt över taket mot åskådarna i skogen. En åskådare hann inte fly och omkom omedelbart efter att ha träffats av rallybilen. Åskådarna befann sig på en farlig plats.

I folkracet i Björneborg 22.6.2018 kolliderade två bilar med varandra mot sidan efter starten. Till följd av detta kolliderade den ena bilen med banans jordvall och studsade mot banövervakningsplatsen på jordvallen. Funktionärerna på banövervakningsplatsen försökte springa undan, men en av dem snavade och hamnade under bilen efter dess luftfärd. Funktionären avled senare av skadorna på sjukhus. Vid olyckan befann sig funktionärerna på en farlig plats.

Säkerhetsplaneringshandlingarna om bägge biltävlingarna uppfyllde i synnerhet inte kraven i konsumentsäkerhetslagen. Även räddningsplanerna var knappa. Planerna styrde inte tillräckligt arrangemangen så att relativt uppenbara risker skulle ha identifierats och realiseringen av dem förhindrats. I bägge olyckorna förlorade förarna kontrollen över fordonet på ett vanligt sätt. Utkörningar ingår i bilsport, och detta har identifierats i reglerna för grenen. Reglerna fokuserar på skyddet av förare, och därför orsakades personskadorna utanför bilen, dvs. en åskådare och en funktionär som befann sig på en farlig plats.

På 2010-talet har två funktionärer och en åskådare omkommit inom bilsport. Dessutom har två funktionärer och en åskådare skadats allvarligt. Eftersom statistik saknas kan det finnas andra fall. Återkommande olyckor i vilka utomstående omkommer inträffar i allmänhet inte vid andra slags fritids- eller publikevenemang.

Under specialsträckan i Pohjanmaa rally fick åskådarna själva välja sina platser nästan fritt. Förbjudna, farliga eller tillåtna åskådarområden hade inte märkts ut i terrängen. Dessutom var terminologin när det gäller förbjudna respektive farliga områden oklar mellan myndigheterna och arrangörerna. En del åskådare fick ritningar över farliga områden, men många blev utan. I folkracet i Björneborg stod två flaggmän på flaggningsplatsen, som en bil uppenbart kunde kollidera med och som saknade skydd. Banövervakningsplatsen var dåligt planerad, och dessutom hade funktionärerna inte instruerats tillräckligt i var det var säkert att befinna sig. Även utrustningen var bristfällig. I Seinäjoki förekom det dröjsmål med att informera startplatsen för specialsträckan om olyckan, och därför startade flera rallybilar på specialsträckan efter olyckan. Bägge biltävlingarna hade dock beredskap för räddningsverksamhet och prehospital sjukvård med resurser som tävlingsarrangören ordnat.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att:

• Tukes tar initiativ och föredrar ärendet för relevanta ministerier och myndigheter för att förenkla myndighetskraven och göra dem smidigare. I anslutning till detta utreder Tukes behovet av samarbete för att åstadkomma en incidentdatabas. Syftet med databasen är att instruera arrangörer i att ange uppgifter om grundläggande planering och säkerhet så att de blir tillgängliga för olika myndigheter.

• Bilsportens nationella förbund AKK-Motorsport ry uppdaterar reglerna och mallarna för bilsportgrenar så att evenemangen planeras på ett sätt som identifierar och minskar riskerna relaterade till det specifika evenemanget och så att planeringen och dokumenten överensstämmer med relevanta bestämmelser. Planeringen bör ske i god tid före evenemanget.

• AKK-Motorsport ry instruerar arrangörer av rallytävlingar så att åskådarna dirigeras till märkta åskådarområden och att det finns tillräckligt med sådana områden på ställen som är intressanta för åskådarna. Genom tydlig kommunikation via flera kanaler kan man påpeka att det är farligt att se på evenemanget på andra ställen. Åskådarna bör på ett tydligt sätt informeras om riskerna relaterade till rally. Den sista förbilen bör kontrollera var åskådarna befinner sig.

• AKK-Motorsport ry utarbetar en beskrivning i reglerna för folkrace av vad som är en säker banövervakningsplats och hur den placeras och inspekteras. Dessutom bör krav också ställas på funktionärernas kompetens och introduktion samt utrustning och minimiålder.

• Bilsportens nationella förbund AKK-Motorsport ry utarbetar en operativ modell för insamling och publicering av data om olyckor och deras antal samt fastställer mål och åtgärder för att förebygga olyckor.

Y2018-03 Utredningsrapport (på finska) (pdf, 3.48 Mt)


 
Publicerad 31.1.2019