Y2018-01 Tak som rasade i upplevelsepark i Torneå 15.3.2018

I Torneå rasade taket i en upplevelsepark på ett 130 kvadratmeter stort område torsdagskvällen 15.3.2018. Vid händelsetidpunkten var cirka 120 barn och vuxna på plats för att tillbringa fritid bland olika ställningar och apparater. Vid olyckan föll takkonstruktioner och snö som fanns på taket ner. Två takstödsbalkar som föll blev hängande. Vid tidpunkten för raset fanns på lekpatsen Simulaattori sju barn som lekte. Ovanför Simulaattori fanns ett skyddsnät, och på det rasade cirka två kubikmeter snö. Nätet lyckades bära snön och möjliggjorde därmed att lekplatsen kunde utrymmas. Vid olyckan inträffade inte några personskador.

De nedfallna limträbalkarna fungerade som sekundära takstöd. De var förenade snett med de primärbalkar som fanns på samma nivå utan något stöd från golvet. Den sneda fogningen av balkarna hade verkställts med balkskor som svetsats av stålskivor och som sträckte sig över primärbalken. Taket rasade på grund av att den kritiska svetsfogen gav efter vid två balkskor. Samtliga fogningar av balkskorna hade svetsats endast från ena sidan, och svetsningarna sträckte sig inte över hela skivans tjocklek. Ritningarna för balkskorna fanns inte tillgängliga och det finns inte kännedom om vem som utfört svetsarbetet. Vid den tid skorna tillverkats baserade behörighetskraven för planerare närmast på en utbildningsgrad. Kontrollen av kvaliteten på ett svetsningsarbete baserade sig på egenkontroll.

Byggnaden var en gammal industri- och lagerbyggnad, för vilken sökts ändring i användningssyftet. Till följd av ändringen och lagstiftningen hade i byggnaden utförts en av byggnadstillsynen krävd konditionsgranskning av de bärande konstruktionerna. Vid granskningen hade uppmärksamhet inte fästs vid balkarna. Balkskorna hade inte granskats eftersom: 1) avsaknad av ritningar hade erkänts vara en risk 2) det fanns inte kännedom om tidigare motsvarande brottställen 3) en granskning av fogarna okulärt var omöjligt.

Olycksutredningscentralen upprepar de rekommendationer som tidigare getts 2004, 2011 och 2012, enligt vilka

- Det bör för byggbranschen, under ledning av Miljöministeriet, utvecklas en databas, i vilken det samlas information om så många byggolyckor och risksituationer som möjligt. Alla bör ha tillgång till databasen i fråga och det bör med jämna mellanrum utarbetas sammanställningar av informationen

Olycksutredningscentralen upprepar den rekommendation som tidigare getts 2007, enligt vilken

- Miljöministeriet bör vidta åtgärder för att slå samman den kommunvisa byggkontrollen till större helheter på ett sådant sätt att det i varje regional byggkontroll finns tillräckligt specialkunnande för att övervaka och följa upp olika byggnadsarbeten och konstruktioner.

Y2018-01 Tornio utredningsrapport (på Finska) (pdf, 1.98 Mt)


 
Publicerad 15.6.2018