Y2017-01 Industribränderna i Satakunta i januari 2017

I slutet av januari 2017 inträffade två stora industribränder inom loppet av fyra dagar i Satakunta.

I Påmark inträffade den 26 januari 2017 en brand på en lagringsplats för en återvinningsanläggning för processavfall av plast. Het plastmassa som avlägsnades från en produktionsmaskin i samband med ett produktbyte fördes till lagringsplatsen för att svalna. Den heta plastmassan fortsatte undantagsvis att värmas upp så att den antändes.

Antändningen upptäcktes med fördröjning. Brandkåren kunde inte släcka elden med vatten och det tog tid att förbereda en släckning med skum. Den starka strålningsvärmen som uppstår när plast brinner fick branden att spridas till intilliggande lagringshögar på ett totalt cirka 5 000 kvadratmeter stort område. Branden kunde släckas ungefär nio timmar efter att den upptäckts.

I branden förstördes cirka 200 ton plast som transporterats till produktionsanläggningen som råmaterial samt en lagercontainer och en lagerbyggnad. Värdet av det förstörda materialet var några tusen euro. Tre brandmän som deltog i släckningsoperationen fick lindriga skador.

I Björneborg utbröt den 30 januari 2017 en brand i mitten av en 100 m bred och 400 m lång fabriksbyggnad för framställning av titandioxid. Antändningen upptäcktes inom området för de elektrofilter som renar kalcineringsugnarnas processgaser. Branden spred sig mycket snabbt från det brinnande materialet längs ett processgasrör på fabriksbyggnadens tak. Processgasröret spred elden till hela byggnadens bredd på några minuter.

Att släcka branden var svårt på grund av byggnadens storlek och höjd. Den starka rökbildningen gjorde det svårt att uppskatta brandens omfattning och spridning samt släckning. Inne i byggnaden var avstånden och därmed också dragningssträckorna för brandkårens slangutrustning långa. Uppifrån föll brinnande material som antände bränder på lägre nivåer. Det var svårt för brandmännen att röra sig inomhus på grund av mörkret, den labyrintiska konstruktionen och bristen på lokalkännedom. Det förelåg en risk för ras på grund av att branden försvagat konstruktionerna.

Den aktiva brandsläckningsfasen varade i 20 timmar, varefter det var möjligt att minska antalet enheter på plats. Brandkåren överlämnade objektet till ägaren ungefär två dygn efter brandens början.

Cirka 15 000 m2 av fabriksområdets tak skadades. I utrymmena under taket varierade skadorna från total skada till mindre skador. Det totala beloppet av de materiella skadorna uppgick till tiotals miljoner euro. En brandman som deltog i släckningsoperationen fick lindriga skador.

Fabrikens produktion av titandioxid avbröts på grund av branden. Verksamhetsutövaren uppskattar att fabriken kommer att kunna köra med full kapacitet senast före utgången av 2018.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att:

• Inrikesministeriet tillsammans med räddningsverken ser till att industriobjekt i sin räddningsplanering förbereder sig för den största och längsta identifierbara branden eller annan situation.

• Räddningsverkens samarbetsnätverk planerar och låter räddningsverken genomföra arrangemang som gör att det alltid finns snabb och god kapacitet att använda skum som släckningsmedel.

• Miljöministeriet lägger till i brandskyddsbestämmelserna för byggnader instruktioner för att visa att principerna för brandsektionering även gäller rörledningar och andra installationer utanför en byggnad.

• Plastindustrin rf gör eller låter göra en utredning för att kartlägga brandriskerna med plaståtervinning och förmedlar information och god praxis återvinningsbranschen i syfte att förhindra antändning och stora bränder.

Y2017-01 utredningsrapport (på finska) (pdf, 4.65 Mt)

 
Publicerad 22.9.2017