Branden som ledde till fyra människors död i en höghuslägenhet Nordsjö i Helsingfors 9.12.2016

På natten den 9 december 2016 inträffade i Nordsjö i Helsingfors en brand i en höghuslägenhet där alla som befann sig i lägenheten – en invandrarmor och hennes tre barn – omkom. Familjens far var på arbete vid tiden för händelsen.

Branden fick sin början från bastuugnen som av misstag hade slagits på eller för någon tanke. I den tekniska undersökningen konstaterades inget fel på ugnen. Bland annat barnkläder hade varit på tork i bastun och i närheten av bastuugnen.

Det fanns ingen brandvarnare i lägenheten, så modern och barnen vaknade förmodligen till branden först när det inte längre fanns tillräckligt med tid att lämna lägenheten. Hon hade också tre små barn att hjälpa. Det kan också hända att det tillfälligt varit svårt att öppna inåtöppnande dörrar på grund av det övertryck som branden orsakade.

Grannen larmade nödcentralen klockan 02.47.40 på grund av ljuden, varefter nödcentralen larmade flera räddningsenheter, ambulanser och polispatruller till platsen. Den första enheten var på plats tio minuter efter larmet. Det tog lite tid, eftersom trapphuset inte fanns på gatuadressen utan ingången var på en annan gata. Branden var på sjätte våningen, dit det också tog en stund att komma.

Räddningsmännen hittade offren i den rökiga lägenheten, där elden redan hade falnat efter att syret som behövdes för att det skulle brinna hade tagit slut. Eldsvådan hade främst härjat i bastun och i badrummet, men det fanns också brandmärken i hallen. Det fanns dock mycket rök i hela lägenheten och högst upp i trappan. Räddningsmännen bar snabbt offren till akutvårdarna, men då var de redan döda.

Hyresbolaget hade installerat brandvarnare i alla lägenheter vid tiden då huset hade blivit färdigt tio år tidigare. Men nu fanns det ingen brandvarnare längre. Det gick inte att ta reda på när den hade tagits bort. Att brandvarnare saknats hade inte noterats vid en granskning i samband med att de föregående hyresgästerna flyttat bort. Sedan 2009 har enligt föreskrifterna minst två brandvarnare krävts i en lägenhet av den aktuella storleken.

Familjen hade delvis på grund av sin invandrarbakgrund brister i säkerhetskunnandet, vilket syntes i avsaknaden av brandvarnare och okunnigheten att använda bastu. Fadern hade vistats längre i Finland, och det var bara han som i familjen fick sköta bastun och använda bastuugnen. Vid olyckan gick det troligen till så att bastuugnen först var inställd på timer och börjat värmas upp på natten cirka en timme före brandens början. Att använda bastu är numera obekant för allt fler finländare. Problem kan uppstå eftersom användningssäkerheten för många elektriska bastuugnars omkopplare är dålig. Det saknas till exempel barnlås och indikatorlampor.

Att branden uppstod bakom en stängd dörr i bastun och badrummet gjorde det möjligt för den att utvecklas utan att någon märkte det. Att i tid få kontroll över en brand som uppstår i ett sådant sidoutrymme skulle kräva automatisk brandsläckningsutrustning, som normalt inte installeras i vanliga bostäder i Finland.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att:

• Inrikesministeriet tillsammans med fastighetsbranschens aktörer utreder och inför en god praxis för hur fastigheternas ägare och huvudmän engageras att se till att det finns brandvarnare och att brandvarnarna underhålls. Tillsynsansvaret för brandvarnare bör vid behov även läggas på husbolagen.

• Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet kartlägger de problem som hänför sig till invandrares säkerhet i vardagen och boendet och förnyar mottagnings-, integrations- och utbildningssystemet så att invandrarnas grundläggande kunskaper om säkerhet garanteras.

• Finlands största tillverkare av elektriska bastuugnar Harvia, Helo, Narvik och Iki-kiuas utvecklar bastuugnarnas "användargränssnitt" så att omkopplarnas funktion går att förstå, användaren får en klar indikering om att timern och ugnen är påslagen, ergonomin är bra och att det med tanke på barn finns tillräckliga säkerhetsfunktioner. Dessa egenskaper som förhindrar mänskliga misstag behövs också i bastuugnar av grundmodell.

Dessutom upprepar Olycksutredningscentralen tidigare rekommendationer enligt vilka:

• Miljöministeriet utarbetar en grundlig, långsiktig plan för om det i nya och sanerade höghus och eventuellt även i andra bostadshus bör installeras automatisk brandsläckningsutrustning.

• Inrikesministeriet bör i samarbete med Finlands Kommunförbund och andra som upprättar adressystemet utreder hur adressystemet upprättas och hur uppdateringen fungerar samt ett eventuellt behov av att utfärda detaljerade bestämmelser utöver de instruktioner som redan finns.

Y2016-05 Vuosaari (på finska) (pdf, 1.8 Mt)

 
Publicerad 4.9.2017