Y2016-04 En reservists död i Säkylä 27.10.2016

På Säkylä garnisonsområde vid Björneborgs brigad inträffade 27.10.2016 en olycka, där en reservist dog efter att ha blivit under ett bepansrat Sisu XA-185 Pasi-manskapstransportfordon. Olyckan inträffade under en konvojövning i anslutning till en utbildning av en krishanteringstrupp på väg till Libanon. Offret som befann sig på höger sida av Pasi-vagnen snavade på sina egna fötter och föll under den högre hjullinjen i samband med övergång till springtempo. Offret dog snabbt av sina skador trots rask första hjälpen-insats.

Målet med konvojövningen var att truppen efter övningen behärskar grunderna i konvojverksamhet. Konvojen bestod av en räcka fordon med en terrängbil i täten, efter den en Pasi-vagn, en terrängpersonbil (med den VIP-person som eskorterades vid övningen), en annan Pasi-vagn och till sist en terrängbil. De demonstranter som konvojen mötte under övningen spelades av beväringar från målförbandet.

Deltagarna i utbildningen hade blivit instruerade att konvojen skulle framskrida i gångtempo med avsutten skyddstrupp och med så kort avstånd mellan fordonen som möjligt. Den främre delen av konvojen ökade farten när den hade tagit sig igenom demonstranterna, vilket resulterade i att den bakre delen av konvojen blev efter. För att upprätthålla ett kort avstånd ökade den andra Pasi-vagnen, som blivit efter, farten. De avsuttna soldaterna tvingades att övergå till lunktempo.

Efter övergången till lunktempo snavade en reservist som sprungit till höger om Pasi-vagnen på sina egna fötter och föll under vagnens högra hjullinje. Vagnens ledare observerade situationen direktören och beordrade vagnen att stanna. Ett försök att flytta vagnen på ett sådant sätt att offret inte skulle bli i kläm under hjulet resulterade i att offret av misstag blev överkört på nytt.

Övningsledaren som suttit med i en av konvojens terrängbilar var på olycksplatsen och ringde nödcentralen. Första hjälpen i början sköttes av stridsräddare. Snart kom det hjälp från militärbrandkåren vid Björneborgs brigad. Hjälp fick man också från det civila räddningsväsendet och akutvården samt konsultation av en läkare i en läkarhelikopter. Akutvården och räddningsåtgärderna var tillräckliga, men de allvarliga skadorna resulterade i att offret avled.

Den säkerhetsrekommendation som föreslagits till följd av säkerhetsundersökningen gäller konvojens säkerhetsavstånd, fart och signalmedel: De avsuttna soldaterna höll sig på regelrätt avstånd från fordonen, vilket dock inte var tillräckligt enligt vad fallet visar. Också det att man sprang vid vagnens kant bidrog till att reservisten föll, och därför har gångtempo ansetts vara lämplig fart för konvojen. Vid övningen saknades dessutom signalmedel mellan fordonen. Med hjälp av sådana hade man kunnat signalera om fartökningen och de ökande avstånden.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att

• Försvarsmakten ger instruktioner för konvojverksamhet och konvojövning så att fotsoldater som ska skydda en konvoj håller tillräckligt avstånd från fordonet, och när fotsoldaterna är nära intill fordonet rör sig konvojen endast i gångtempo och mellan fordonen finns en ständigt tillgänglig signalförbindelse.

Y2016-04 Utredningsrapport (på finska) (pdf, 1.33 Mt)

 
Publicerad 15.8.2017