Y2015-S1 Allvarliga olyckor för personer i arbetsför ålder

Syftet med temautredningen var att ta fram ny information om allvarliga olyckor som personer i 18–67-årsåldern råkat ut för och som inte påverkades av användning av alkohol eller andra rusmedel. Utredningen fokuserade på allvarliga olyckor som inträffat under ca ett år. Utredningen omfattade två slags material, av vilka det ena utgjordes av omkomna under 2013 och det andra av allvarligt skadade mellan december 2012 och december 2013. Skadorna ansågs vara allvarliga om de föranlett en oavbruten vårdperiod på minst 3 veckor. I utredningen kombinerades registeruppgifter från olika myndigheter och övriga instanser.

År 2013 dog 1 265 personer i arbetsför ålder i olyckor i Finland. På grund av användning av alkohol och andra rusmedel ingick 75 % av dem inte i utredningen. Det slutliga materialet om antalet avlidna omfattade 288 personer. Det slutliga materialet om antalet skadade omfattade 352 personer.

De största olycksfallsklasserna när det gäller dödsfall var trafikolyckor, fall och drunkning. Den klart största olycksfallsklassen när det gäller skador var fall och den näst största trafikolyckor. En tredjedel av olyckorna med dödlig utgång och över hälften av olyckorna som ledde till skador inträffade i hemmet eller dess omedelbara närhet.

I utredningen bedömdes de olycksdrabbades funktionsförmåga och riskbeteende. Det finns klara skillnader enligt typ av olycka när det gäller dessa kategorier. Till exempel personer som dog av fall hade en funktionsförmåga som försämrats med 83 % medan motsvarande siffra för personer som dog i trafikolyckor var 20 %.

Enligt materialet kan en nykter person i arbetsför ålder och med god fysik som inte tar risker mycket väl undvika allvarliga olyckor. Om en sådan person råkar ut för en olycka handlar det mest sannolikt om en trafikolycka.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att

• Statistikcentralen tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd utvecklar rutiner genom vilka uppgifter som behövs för förebyggande av olyckor insamlas och offentliggörs.

• social- och hälsovårdsministeriet inkluderar kontroll av säkerheten i hemmet i social- och hälsovårdens uppgifter. De som utför hembesök, närstående och invånare bör ha tillgång till en enkel och lättillgänglig checklista över de vanligaste typerna av olyckor.

• social- och hälsovårdsministeriet inkluderar identifiering av patienter som löper risk för kvävning i utbildningen av och anvisningarna för personalen inom hemservice, hemsjukvård och vårdinrättningar samt hur förebyggande åtgärder relaterade till matens kvalitet och en tillräcklig övervakning ska beaktas. i synnerhet personalen vid vårdinrättningar bör ha kompetens att avlägsna främmande föremål.

• Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry ska utveckla säkerheten inom idrott och motion och bereda bra operativa modeller för alla grenar för att förmedla säkerhetsinformation och utveckla säkerheten.

Y2015-S1 utredningsrapport (på finska) (pdf, 0.84 Mt)

 
Publicerad 22.9.2016