Y2015-02 Kollision mellan en personbil och en buss i Högfors 4.7.2015

Lördagen den 4 juli 2015 inträffade en kollision mellan en personbil och en buss som transporterade en grupp pensionärer på riksväg 2 cirka fyra kilometer norr om Högfors centrum. Personbilen som körde mot Björneborg svängde snabbt över till den mötande filen precis före kollisionen och kolliderade med bussens vänstra framdel. Busschauffören hann inte bromsa eller väja för personbilen. Personbilen förstördes och åkte ner i diket. Bussen störtade ut från vägen och föll på vänstra sidan.

Den första räddningsenheten anlände till olycksplatsen tio minuter efter kollisionen. De enheter som larmades för prehospital akutsjukvård och räddning var tillräckliga och ledningsmodellen fungerade. Olyckan var ganska omfattande men helt inom gränserna för de olika myndigheternas prestationsförmåga.

Personbilens förare omkom i olyckan. Bussen hade 19 passagerare, varav busschauffören och sex passagerare fick allvarliga skador. Vid olyckan fick de övriga personerna lindriga skador med utpräglade konsekvenser för deras funktionsförmåga.

Många passagerare fick skador i ansiktet när de slog huvudet i ett utstående handtag på sätet framför dem. Passagerarsätena hade tvåpunktsbälten, det vill säga höftbälten. Trepunktsbälten skulle sannolikt ha förhindrat eller åtminstone lindrat i synnerhet de skador som passagerarna fick i ansiktet. Sex av passagerarna använde inte säkerhetsbältet. Sedan 2006 har busspassagerare omfattats av ett tvång att använda säkerhetsbälte.

Bussens lätta framdelskonstruktion förvärrade också följderna av olyckan. Bussen hade inget underkörningsskydd.

Vad gäller busstrafik förekommer inga krav på säkerhetsledning, förebyggande eller beredskap för olyckor på samma sätt som för andra trafikformer, till exempel inom flyg- och järnvägstrafiken.

Det framgår tydligt att det var fråga om ett självmord. Personbilens förare hade haft långvariga problem med livskontrollen och den mentala hälsan, och de anhöriga och hälso- och sjukvården hade försökt hjälpa honom med dessa.

Under den senaste tiden har det begåtts knappt 900 självmord per år i Finland, varav cirka 20 har begåtts genom kollision med ett fordon. Självmord medför mycket lidande för de närstående. Karaktäristiskt för självmord i vägtrafiken är att de orsakar fara och lidande även för utomstående personer samt i vissa fall även för miljön.

Olycksutredningscentralen ger på basis av utredningen sex säkerhetsrekommendationer.

• Social- och hälsovårdsministeriet startar ett nytt program för förebyggande av självmord och fastställer ett folkhälsomål om att tydligt minska antalet självmord på samma sätt som i de övriga nordiska länderna.

• Trafiksäkerhetsverket framför för den arbetsgrupp som ansvarar för fordonsteknik (WP 29) inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) ett förslag till ändring av E-föreskrifterna gällande stärkande av framdelskonstruktionen på tunga fordon och skyddande av styranordningar mot skador till följd av en kollision.

• Trafiksäkerhetsverket framför för den arbetsgrupp som ansvarar för fordonsteknik (WP 29) inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) ett förslag till ändring av E-föreskrifterna gällande ändring av konstruktionen av baksidan av passagerarsätena så att de blir säkrare genom vaddering och avlägsnande av hårda utskjutande delar rakt framför passagerarna.

• Trafiksäkerhetsverket framför för den arbetsgrupp som ansvarar för fordonsteknik (WP 29) inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) ett förslag till ändring av E-föreskrifterna gällande utrustande av säten i fordon i kategori M2 och M3 med höft- och axelbälten, det vill säga trepunktsbälten.

• Trafiksäkerhetsverket framför för den arbetsgrupp som ansvarar för fordonsteknik (WP 29) inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) ett förslag till ändring av E-föreskrifterna gällande utrustande av bussäten med sätesspecifika anordningar för påminnelse om att använda säkerhetsbälte.

• Kommunikationsministeriet utarbetar bestämmelser genom vilka ett säkerhetsledningssystem kan tas i bruk inom hela bussbranschen.

Y2015-02 utredningsrapport (pdf, 2.27 Mt)

Bilaga 2. Accimap-diagram (pdf, 0.01 Mt)

 
Publicerad 24.5.2016