Y2015-01 Bro under rivning rasade samman i S:t Michel 15.6.2015

Selännekatu bro, avsedd för gång-, cykel-och mopedtrafik, som går över riksväg 5 i S:t Michel rasade samman okontrollerat 15.6.2015 klockan 12.58.

Man höll på att riva bron som var byggd av betong. När rivningsarbetet hade framskridit till brobanans balkar, stoppades trafiken under bron. Det var meningen att också trafiken på Rinnekatu, som löper under bron, skulle stoppas, men där fanns inga trafikdirigerare på plats. Pikandet av brobanans balkar ledde till att en broplatta brast. Plattan föll först vid landfästet och fällde därefter en pelare som bar upp bron. Då föll även ändan på den mellersta plattan på bron ner. Längs med Rinnegatan kom tre bilar åt att köra under den nyss sammanrasade bron och flera bilar senare när byggpersonalen hade bedömt att det är säkert att köra under bron.

Det första samtalet till nödcentralen kom redan kl. 12.43 från en person som kört förbi bygget innan bron hade rasat samman. Uppringaren misstänkte att rivningsarbetet inte var säkert. Nödcentralsoperatören gav uppdraget till en patrull vid polisinrättningen i Södra Savolax, som kom till platsen när bron redan hade rasat samman.

Följande samtal till nödcentralen kom kl. 13.12 från byggplatsen. Av samtalet framgick att det inte fanns något behov av enheter eller akutvård från räddningsverket, eftersom det inte inträffat några personskador. Polisen var på plats och dirigerade trafiken och utförde en teknisk undersökning. Polisen ingrep inte i den trafik som dirigerats längs med Rinnekatu under den delvis sammanrasade bron. Raset avbröt trafiken på riksvägen för flera timmar.

Enligt rivningsplanen var det meningen att bron skulle rivas på natten för att minimera olägenheten med avbrott i trafiken. På huvudentreprenörens förslag påbörjades rivningen redan på dagen vid brons början, som låg utanför körbanan.

Bron som var under rivning stämde överens med de föreskrifter som gällde vid byggandet och var i gott skick. Det okontrollerade raset berodde tydligt på brister i rivningsplanen, som inte ens följdes. Rivningsplanen var så allmänt hållen, att den inte ledde till ett säkert rivningssätt. Aktörerna som såg rivningsplanen observerade inga brister i planen. I arbetet litade man på rivningsentreprenören och i sista hand på den enskilda grävmaskinsföraren. Hanteringen av risker på flera nivåer höll inte. Ingen av de instanser som behandlade rivningsplanen var fackman inom byggteknik, något som inte heller hade krävts.

Rivningen av bron framskred okontrollerat och orsakade en farlig situation för vägtrafikanterna samt för byggpersonalen. Man hade inte förberett sig på det som hände och det fanns inte tillräckligt med trafikdirigerare på plats. Trafiken begränsades inte ordentligt vid tidpunkten för raset och inte heller efter raset.

Olycksutredningscentralen upprepar den rekommendation som gavs vid utredningen av Torna bro 1998, enligt vilken

  • Kommunikationsministeriet ombesörjer, att anvisningar och minimikrav för planer på rivning av statens och kommunernas broar utarbetas. En rivningsplan ska vara tillräckligt noggrann, så att den täcker alla väsentliga skeden med tanke på genomförandet, och så att övervakarna har möjlighet att försäkra sig om att planen är behörig. Av planeringen av ett rivningsarbete borde krävas samma kvalitetsnivå som vid ett nybygge.

Y2015-01 utredningsrapport, på finska (pdf, 1.86 Mt) Annex 1. Accimap, på finska (pdf, 0.01 Mt)

 
Publicerad 19.2.2016