L2019-03 Risk för kollision mellan ett flygplan av typen L2019-03 och ett fjärrstyrt luftfartyg i Valkeakoski den 6 februari 2019

Finlands flygvapens Learjet 35 A/S och Birkalands räddningsverks fjärrstyrda luftfartyg DJI Phantom 4 Pro Obsidian riskerade att kollidera i Valkeakoski den 6 februari 2019.

Flygvapnets Learjet hade åkt på en repetitionsutbildningsflygning som inkluderade flygning på låg höjd. En färdplan hade gjorts upp för flygningen och den använda rutten, och flygledningen kände till planen. Birkalands räddningsverk gjorde redan när Learjeten var i luften en förhandsanmälan om RPAS-verksamhet till Tammerfors-Birkala flygledning i enlighet med räddningsverkets anvisningar och inledde flygverksamhet.

Informationen om RPAS-verksamheten förmedlades inte till den operativa flygledaren och ingen information om RPAS-verksamheten gavs via flyginformationstjänsten. Birkalands räddningsverk och ANS Finland hade inget samarbetsavtal om RPAS-verksamhet och inget förhandsanmälningsförfarande hade heller överenskommits. Om flygledningen hade varnat Learjetens besättning om kollisionsrisken hade den kunnat påverka valet av flyghöjd eller flygrutt så att tillbudet hade kunnat undvikas. Flygtrafiken var inte livlig och skötseln av flygtrafiken utgjorde inget hinder för tillhandahållande av flyginformationstjänst.

I mötessituationen flög Learjeten cirka 10 meter lägre än det fjärrstyrda luftfartyget och avståndet mellan dem i sidled var cirka 60 meter. Det fjärrstyrda luftfartygets flyghöjd var då cirka 77 meter AGL och Learjetens flyghöjd cirka 69 meter AGL. Tillbudet uppstod snabbt och den som fjärrstyrde luftfartyget hann inte göra något för att undvika situationen.

Under utredningen upptäcktes åtskilliga brister i regleringen och förfarandena med anknytning till RPAS-verksamhet.

I Finland saknar flygledningen ett enhetligt förfarande för att behandla förhandsanmälningar om obemannad luftfart och tillhandahålla flyginformationstjänster för obemannad luftfart.

Luftfartslagen och luftfartsföreskriften OPS M1-32 som gäller obemannad luftfart står i konflikt med varandra. Enligt luftfartslagen får obemannade luftfartyg avvika från trafikreglerna för luftfart inom ett område som är förbjudet för annan luftfart. Luftfartsföreskriften möjliggör emellertid avvikelser från trafikreglerna för luftfart, vilket innebär att det är oklart om trafikreglerna ska följas inom RPAS-verksamhet.

Metoder med vilka olika aktörer inom den statliga luftfarten skulle få information om planerad, inledd eller avslutad flygverksamhet har inte utretts eller tagits i bruk. Det här är problematiskt i samband med uppgifter där flera myndigheter är delaktiga och olika myndigheters bemannade eller obemannade luftfartyg kan vara verksamma i samma område.

Applikationerna för flygförberedelse och geografiska data inom RPAS-verksamhet är delvis outvecklade. Informationen i Transport- och kommunikationsverkets applikation Droneinfo är bristfällig. Applikationen möjliggör till exempel inte anmälning av flygningar i förväg. Under utredningen gav applikationen Droneinfo inte heller någon information om det dynamiska luftrummet.

RPAS-verksamheten och tillbuden med anknytning till sådan verksamhet har ökat kraftigt under de senaste åren. Organisationer som bedriver flygverksamhet på låg höjd är medvetna om problemet, men nästan inga praktiska åtgärder har vidtagits. Med den nuvarande regleringen och de nuvarande tekniska systemen är risken förknippad med flygningar på låg höjd inom RPAS-verksamheten för hög. Eftersom det är frivilligt att utbilda sig inom RPAS-verksamhet finns det stora variationer i kompetensnivån hos piloterna för fjärrstyrda luftfartyg. I det här fallet uppstod ett tillbud trots att piloten för det fjärrstyrda luftfartyget agerade i enlighet med föreskrifterna och anvisningarna.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att

• Transport- och kommunikationsverket säkerställer att ANS Finland ger anvisningar om förfarandena för behandling av förhandsanmälningar med anknytning till RPAS-verksamhet och tillhandahållande av relaterade flyginformationstjänster.

• Kommunikationsministeriet säkerställer att regleringen som gäller RPAS-verksamhet är konsekvent.

• Inrikesministeriet säkerställer att aktörer inom den statliga luftfarten och den aktör som ansvarar för läkarhelikopterverksamheten får information om olika parters flygverksamhet.

• Transport- och kommunikationsverket korrigerar bristerna i applikationen Droneinfo.

L2019-03 Rapport på finska (pdf, 1.32 Mt)

 
Publicerad 28.1.2020