Rekommendationer

Olycksutredningscentralen utfärdar säkerhetsrekommendationer utifrån det som kommer fram i en säkerhetsutredning. Säkerhetsrekommendationerna bygger på den systematiska analys som gjorts vid utredningen. Genomförandet av rekommendationerna förbättrar säkerheten och förebygger uppkomsten av liknande olyckor.

Olycksutredningscentralen följer upp hur säkerhetsrekommendationerna genomförs. På begäran av Olycksutredningscentralen ska myndigheter och övriga aktörer redogöra för vilka åtgärder de har vidtagit med anledning av den säkerhetsrekommendation som riktats till dem.