Säkerhetsutredning

Olycksutredningscentralen inrättades i anslutning till justitieministeriet 1996 och har till uppgift att undersöka olyckor i olika branscher. Det finns fem undersökningsområden: luftfarts-, sjö-, spårtrafik- och övriga olyckor samt exceptionella händelser. I det sistnämnda fallet utser statsrådet utredningsgruppen i stället för Olycksutredningscentralen.

Olyckor och tillbud undersöks för att förbättra säkerheten och förebygga nya olyckor. Olycksutredningscentralens uppgift är att undersöka luftfarts-, järnvägs- och sjöfartsolyckor eller allvarliga tillbud. Centralens uppgift är också att undersöka olyckor som med tanke på antalet döda eller skadade eller skador på miljö eller egendom eller olyckans natur måste anses särskilt allvarliga. Olycksutredningscentralens verksamhet regleras i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). Olycksutredningscentralen kan anlita utomstående experter till hjälp i säkerhetsutredningar.

Olycksutredningscentralens uppgift är dessutom att:

1) handha det allmänna ordnandet av säkerhetsutredningar samt planering, styrning, informering och övervakning i anslutning till utredningarna

2) utbilda personer som är lämpade att bli utredare

3) upprätthålla beredskap för att snabbt få igång en utredning

4) svara för det internationella samarbetet inom sektorn för säkerhetsutredningar

5) ge säkerhetsrekommendationer och följa upp hur dessa genomförs.

Olycksutredningscentralen gör säkerhetsutredning. I en säkerhetsutredning studeras händelseförlopp och orsaker som leder till en olycka samt räddningsåtgärder och myndigheternas agerande.

Utifrån säkerhetsutredningen sammanställs en offentlig undersökningsrapport vars omfattning anpassas efter hur allvarlig olyckan är. Undersökningsrapporten omfattar en utredning över olyckans händelseförlopp, faktorer som ledde till olyckan och dess följder samt säkerhetsrekommendationer som riktas till aktuella myndigheter och övriga aktörer, och som är nödvändiga för att höja den allmänna säkerheten, förebygga nya olyckor och tillbud, förhindra skador samt effektivisera räddnings- och andra myndigheters funktion. Säkerhetsutredningar görs enbart för att förbättra säkerheten, man tar inte ställning i frågor om skuld och ansvar eller ersättningsskyldighet.

Olycksutredningscentralen följer upp hur säkerhetsrekommendationerna som ges i undersökningsrapporten genomförs.

Rättigheter och skyldigheter för person som ska höras (pdf, 0.07 Mt)


 
Publicerad 26.10.2016