Olycksutredningscentralen (OTKES) är finsk myndighet, som gör säkerhetsutredningar. Olycksutredningscentralen verkar i anslutning till justitieministeriet. Säkerhetsutredningar görs för att förbättra säkerheten och förebygga nya olyckor.

I en säkerhetsutredning studeras händelseförlopp och orsaker som leder till olyckor och tillbud samt följderna av dessa inklusive räddningsåtgärder och myndigheternas agerande. I utredningarna studeras i synnerhet om säkerheten har beaktats tillräckligt i den verksamhet som lett till olyckan samt i planering, tillverkning, struktur och användning av de apparater och konstruktioner som orsakat olyckan eller faran eller varit föremål för den. Dessutom utreds om lednings-, övervaknings- och kontrollverksamheten har ordnats och skötts ändamålsenligt. Vid behov ska även eventuella brister i de bestämmelser och instruktioner som gäller säkerheten och myndigheterna utredas. I utredningen försöker man utöver den direkta orsaken till olyckan eller tillbudet även få fram de faktorer och bakgrundsorsaker som har bidragit till händelsen. Dessa kan finnas exempelvis i organisationen, anvisningarna och arbetssätten.

När beslut fattas om inledande av en säkerhetsutredning beaktar man hur allvarlig händelsen är och vilken sannolikheten för en upprepning är. Även mindre händelser eller tillbud kan undersökas om dessa har medfört fara för många personer och man bedömer att en utredning ger viktig information som kan förbättra den allmänna säkerheten och förebygga olyckor.

En säkerhetsutredning resulterar i en utredningsrapport. I slutet av denna ges säkerhetsrekommendationer till behöriga myndigheter och övriga instanser. I säkerhetsrekommendationen sammanfattar utredarna hur liknande olyckor och tillbud kan undvikas i fortsättningen. Olycksutredningscentralen följer upp hur rekommendationerna genomförs.

Säkerhetsutredningar görs inte i syfte att peka ut det juridiska ansvaret. Detta sköts av andra myndigheter och instanser.

Olycksutredningscentralens uppgifter

I lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) fastställs Olycksutredningscentralens uppgifter och behörighet. I lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser stadgas vilka olyckor och tillbud Olycksutredningscentralen ska utreda och hur detta ska göras.

Olycksutredningscentralen har som uppgift att undersöka alla storolyckor och tillbud som kunde ha lett till en storolycka oberoende av deras karaktär samt olyckor inom luftfart, spårtrafik och sjötrafik och tillbud i anslutning till dessa.

Olycksutredningscentralen

• handhar det allmänna ordnandet av säkerhetsutredningar samt planering, styrning, informering och övervakning i anslutning till utredningarna

• utbildar personer som är lämpade att bli utredare

• upprätthåller beredskap för att snabbt få igång en utredning

• svarar för det internationella samarbetet inom sektorn för säkerhetsutredningar

• ger säkerhetsrekommendationer och följer upp hur dessa genomförs.

 
Publicerad 16.12.2013