Utbildningen i flygning med ultralätta flygplan ska ge beredskap för ett säkert flygintresse

Publicerad 18.6.2020

Olycksutredningscentralens utredningar av olyckorna med ultralätta flygplan vid Tammerfors-Birkala flygplats den 31 juli 2019 och Eura flygplats den 8 september 2019 är klara.

Vid olyckan som inträffade vid Tammerfors-Birkala hade en flygelev för avsikt att inleda en ensamflygning som skulle pågå i cirka en halv timme. Vid starten tappade flygplanet fart och störtade. Flygeleven avled i olyckan. Felaktig användning av sidroderpedalerna ledde sannolikt till att flygeleven förlorade kontrollen över luftfartyget.

Vid olyckan som inträffade vid Eura flygplats var en flygelev efter en lång utbildningsdag på väg tillbaka till Eura efter en distansflygning som eleven hade utfört ensam. Landningen lyckades inte som planerat och flygplanet tappade fart efter avbruten landning, lutade mot vänster och störtade i en närliggande skog. Flygeleven klarade olyckan med lindriga skador. Under olycksdagen hade flygeleven ackumulerat mycket flygtid och trots att den nationella luftfartsföreskriften definierar den maximala flygtiden per dag för en flygelev, beaktar föreskriften inte distansflygningar. Flygeleven hade gjort distansflygningar i stor omfattning under olycksdagen.

Utbildning i flygning med ultralätta flygplan ges i flygklubbar på olika platser i Finland. I samband med utbildningen används ett utbildningsprogram som publicerats av Finlands Flygförbund och godkänts av Transport- och kommunikationsverket. Även om utbildningsprogrammet är förpliktande, förekommer det skillnader i det praktiska genomförandet mellan olika utbildningsorganisationer, berättar Olycksutredningscentralens direktör, professor Veli-Pekka Nurmi.

I praktiken förutsätts stor egenkontroll av aktörer som är verksamma inom sportflygning, tillägger Nurmi.

Den nuvarande utbildningen inom flygning med ultralätta flygplan garanterar helt enkelt inte tillräcklig beredskap för ett säkert flygintresse, konstaterar utredningsledare Janne Kotiranta. De nationella utbildningskraven för ultralätt luftfart är mindre strikta jämfört med utbildningar som följer Europeiska flygsäkerhetsmyndighetens, EASA:s, LAPL/PPL-utbildningskrav för sportflygning. Detta har motiverats med att ultralätta flygplan är lättare, långsammare och lättare att flyga samt att de inte orsakar någon stor fara för utomstående. Denna uppfattning härstammar direkt från 1970-80-talet och i verkligheten har de ultralätta flygplanens konstruktion och flyghastighet utvecklats avsevärt under 2000-talet.

Arbetsfördelningen inom luftfartssäkerheten är för närvarande inte tydlig och tyngdpunkten ligger helt klart på trafikluftfart, inte på sportflygning, tillägger professor Nurmi.

Olycksutredningscentralen gav i november förra året en säkerhetsrekommendation till sportflygförbundet i Tjeckiska republiken (LAACR) på grund av den olycksrisk som observerades under utredningen av olyckan vid Tammerfors-Birkala

Om man tittar på den bild vi publicerat av cockpit syns det tydligt att dubbelstyrningens sidroderpedaler är väldigt nära varandra och att det finns möjlighet att man tar fel – i synnerhet om man är på en ensamflygning under vilken de intilliggande pedalerna inte är i användning, berättar utredningsledare Kotiranta. Planets tillverkar har publicerat ett frivilligt underhållsmeddelande för att förbättra ergonomin i cockpit. Vi rekommenderar att ändringsarbetet blir obligatoriskt, tillägger Kotiranta.

Olycksutredningscentralen ger som en följd av olyckorna vid Tammerfors-Birkala och Eura flygplatser sammanlagt fem rekommendationer till Transport- och kommunikationsverket Traficom, vilka har att göra med flygutbildningen: periodisering av utbildningen, kvalitetsövervakning, harmonisering av de inhemska utbildningskraven med EASA:s LAPL/PPL-utbildningskrav för sportflygning samt fördelning av arbete och resurser inom säkerhetsarbetet. Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att inrikesministeriet tillsammans med Transport- och kommunikationsverket ser till att aktörerna som ansvarar för räddningsverksamheten i anslutning till luftfartyg och polisen har tillgång till aktuell information och utbildning om säker deaktivering av ballistiska fallskärmar.

Länk till sammanfattningen och utredningsrapporten (L2019-05 Tammerfors-Birkala)

Länk till sammanfattningen och utredningsrapporten (L2019-06 Eura)

Ytterligare information:

Utredningsledare Janne Kotiranta, tfn 02951 50703

Direktör, professor Veli Pekka Nurmi, tfn 02951 50701