Betydelsen av utkik och observation ska framhävas för att förebygga sjöolyckor

Publicerad 17.4.2020

Olycksutredningscentralens utredning av sammanstötningen mellan fritidsbåtar på Erstan den 3 augusti 2019 är klar.

På Erstan inträffade den 3 augusti 2019 en sammanstötning mellan två fritidsbåtar som ledde till att två personer avled.

Sammanstötningen inträffade i korsningen av farlederna, norr om Själö. Ingen av båtarnas besättning upptäckte kollisionsrisken innan det var för sent: trots att den större båtens befälhavare försökte väja i sista stund, körde den större båten in i den mindre båtens babord sida.

Båda båtarnas befälhavare hade lång erfarenhet av navigering.

Trots att fem andra räddningsuppdrag inträffade på Skärgårdshavet nästan samtidigt som den utredda olyckan, räckte resurserna till för att utföra alla uppdrag. Tekniska brister upptäcktes i fråga om överföringen av nödsamtalet och uppdraget från nödcentralen till sjöräddningscentralen.

Betydelsen av behörig utkik framhävdes i utredningen. Trafiken i området var liten och sikten god. Båtarnas färger smälte in i bakgrunden. Oförändrad bäring och minskande avstånd utgör en farlig situation, där fel görs också av erfarna båtförare utan särskild försummelse eller oaktsamhet. I sjövägsreglerna, anvisningarna och säkerhetsarbetet understryks betydelsen av behörig utkik och identifiering av kollisionsrisken i tillräckligt god tid.

Till följd av utredningen ger Olycksutredningscentralen tre säkerhetsrekommendationer för att förbättra säkerheten inom båttrafiken:

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Transport- och kommunikationsverket tillsammans med båtförarorganisationerna lyfter fram problemet med oförändrad bäring och minskande avstånd samt praktiska metoder för bedömning av kollisionsrisken som en del av utbildningen och anvisningarna för båtförare.

Det har inträffat åtskilliga olyckor i vattenområden, där fritidsbåtar har kolliderat med varandra på grund av antingen bristfällig utkik eller observationsmisstag. Oförändrad bäring och minskande avstånd skapar en situation där ett observationsmisstag mycket lätt uppstår. Problemet är visserligen välkänt, men det har funnits för få praktiska metoder för att lösa det, konstaterar Olycksutredningscentralens direktör, professor Veli-Pekka Nurmi.

Olycksutredningscentralen rekommenderar för det andra att Transport- och kommunikationsverket i samband med auditeringen av utbildningsprogram för förare av fritidsbåtar fäster vikt vid undervisning som gäller utkik och praktiska metoder för utkik.

I sjövägsreglerna och i föreskrifterna betonas befälhavarens ansvar för att fartyget framförs på ett säkert sätt, vilket även inkluderar ordnande av behörig utkik bland annat för att identifiera en möjlig kollisionsrisk i tillräckligt god tid. Utkiken ska vara aktiv runt horisonten, understryker utredningsledare Risto Haimila.

Olycksutredningscentralen rekommenderar för det tredje att inrikesministeriet säkerställer att ett sjöräddningsuppdrag som mottagits av nödcentralen kan överföras utan fördröjning och avbrott från nödcentralen till sjöräddningscentralen.

Även om resurserna var tillräckliga för att sköta alla räddningsuppdrag på Skärgårdshavet den 3 augusti 2019, förekom det tekniska brister i sammanjämkningen av nödcentralsverkets och gränsbevakningsväsendets system för mottagande av nödanmälningar. Dessa brister bör korrigeras, betonar utredningsledare Haimila.

Länk till sammanfattning och utredningsrapport

Ytterligare information:

Ledande utredare Risto Haimila tfn 02951 50730

Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi tfn 02951 50701