Beslut om utredning, fallolycka vid Helsingfors-Vanda flygplats 13.1.2020 (L2020-01) – komplettering av utredningskommissionen

Publicerad 16.3.2020

Olycksutredningscentralen beslutade den 16 januari 2020 att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av olycksfallet som inträffade den 13 januari 2020.

Genom detta beslut kompletteras utredningskommissionen med stöd av 13 § 3 mom. i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser genom att utse PM Britt Eklund-Itäinen, sakkunnig inom kabinfunktioner, till medlem av utredningskommissionen.