Regleringen, förfarandena och den samarbetsrelaterade informationsförmedlingen som gäller obeman-nade luftfartyg är otillräckliga

Publicerad 28.1.2020

Olycksutredningscentralens utredning om risken för kollision mellan ett flygplan och ett fjärrstyrt luftfartyg i Valkeakoski den 6 februari 2019 har blivit klar. Flygvapnets Learjet 35 A/S och Birkalands räddningsverks fjärrstyrda luftfartyg DJI Phantom 4 Pro Obsidian (drone) riskerade att kollidera i Valkeakoski den 6 februari 2019. I mötessituationen flög Learjeten cirka 10 meter lägre än det fjärrstyrda luftfartyget och avståndet mellan dem i sidled var cirka 60 meter.

Learjeten hade åkt på en repetitionsutbildningsflygning som inkluderade flygning på låg höjd. Birkalands räddningsverk gjorde redan när Learjeten var i luften en förhandsanmälan om obemannad luftfartygsverksamhet (RPAS) till Tammerfors-Birkala flygledning och inledde flygverksamhet i Valkeakoski.

Informationen om RPAS-verksamheten förmedlades inte till flygledaren och piloterna fick ingen informat-ion om RPAS-verksamheten via flyginformationstjänsten. Om flygledningen hade varnat Learjetens besättning om kollisionsrisken hade tillbudet kunnat undvikas. Birkalands räddningsverk och ANS Finland Oy, som upprätthåller Finlands flygtrafiksystem, hade inget samarbetsavtal om RPAS-verksamhet och inget förhandsanmälningsförfarande hade heller överenskommits.

Olycksutredningscentralen ger fyra säkerhetsrekommendationer för att förbättra säkerheten inom luftfarten och förhindra motsvarande situationer.

Den obemannade luftfarten har ökat kraftigt. I Finland saknar flygledningen ändå enhetliga förfaranden för att behandla förhandsanmälningar om obemannad luftfart och tillhandahålla flyginformationstjänster för obemannad luftfart, berättar professor Veli-Pekka Nurmi från Olycksutredningscentralen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Transport- och kommunikationsverket säkerställer att ANS Finland Oy ger anvisningar om förfarandena för behandling av förhandsanmälningar med anknyt-ning till RPAS-verksamhet och tillhandahållande av relaterade flyginformationstjänster.

Enligt luftfartslagen får obemannade luftfartyg avvika från trafikreglerna för luftfart inom ett område som är förbjudet för annan luftfart, men skyldigheten att följa trafikreglerna för luftfart inom RPAS-verksamhet är oklar, tillägger Nurmi.

Olycksutredningscentralen rekommenderar för det andra att Kommunikationsministeriet säkerställer att regleringen som gäller RPAS-verksamhet är konsekvent.

Metoder med vilka olika aktörer inom den statliga luftfarten skulle få information om planerad, inledd eller avslutad flygverksamhet har inte utretts eller tagits i bruk, berättar utredningsledare Janne Kotiranta.

Olycksutredningscentralen rekommenderar för det tredje att Inrikesministeriet säkerställer att aktörer inom den statliga luftfarten och den aktör som ansvarar för läkarhelikopterverksamheten får information om olika parters flygverksamhet.

Nödcentralsverket har en roll i samordningen av myndigheternas verksamhet. För att effektivera samar-betet mellan myndigheterna och tjänsteleverantörerna har en nationell samarbetsgrupp för Nödcentralsverket inrättats. Även den militära luftfarten bör beaktas då information med anknytning till flygverksamhet delas, tillägger Kotiranta.

Informationen i Transport- och kommunikationsverkets applikation Droneinfo är bristfällig. Applikationen möjliggör till exempel inte anmälning av flygningar i förväg. Under utredningen gav applikationen Droneinfo inte heller någon information om det dynamiska luftrummet, konstaterar Kotiranta.

Olycksutredningscentralen rekommenderar för det fjärde att Transport- och kommunikationsverket korrigerar bristerna i applikationen Droneinfo.


Sammanfattning


Ytterligare information:

Utredningsledare Janne Kotiranta, tfn 02951 50714

Direktör, professor Veli Pekka Nurmi, tfn 02951 50701