Tillbud mellan robotbåt och lotsbåt väster av Emsalö 1.12.2018

Publicerad 25.10.2019

Olycksutredningscentralen har slutfört utredningen om tillbudet mellan en robotbåt och en lotsbåt väster om Emsalö 1.12.2018. Tillbudet ägde rum tidigt på morgonen då en robotbåt från Marinen och en lotsbåt från Finnpilot Pilotage Ab var inblandade i ett tillbud, där lotsbåten var på direkt kollisionskurs med robotbåten. Efter att ha upptäckt robotbåten, lyckades lotsbåtsföraren göra en tvär väjningsrörelse. Fartygen passerade varandra på ett avstånd på ungefär 40 meter. I tillbudet fanns det inte något behov av räddningsåtgärder.

För att förebygga motsvarande tillbud ger Olycksutredningscentralen två rekommendationer:

Den första rekommendationen gäller Marinens verksamhetsprincip om att röra sig på obemärkt sätt: Marinens fartygs sänder princip inte positions- och identifieringsuppgifter för AIS-system (Automatic Identification System). Lägesbilden för centralerna för fartygstrafikservice (VTS, Vessel Traffic Services Finland Ab) grundar sig på centralernas radardata, och därtill på de AIS-systemuppgifter som fartygen sänder. I det utredda tillbudet hade robotbåten fallit bort från VTS:s radarspårning, och på robotbåten identifierades inte möjligheten att lotsbåten inte upptäckt den robotbåt som färdades i ledområdet.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Marinen gör en riskbedömning om betydelsen av den egna obemärkta verksamheten för egna och övriga fartygs säkerhet och VTS:s möjligheter att övervaka den allmänna säkerheten i sjötrafiken i det egna området. Marinen ger vägledning om nödvändiga åtgärder för att hantera identifierade risker.

- Betydelsen av en omfattande lägesbild för VTS understryks i livligt trafikerade områden och under livliga trafiksäsonger. I syfte att trygga en säker sjöfart är det viktigt att sjötrafiksstyrningen i alla situationer får tillräckliga uppgifter också om de myndighetsfartyg som verkar i området, konstaterar Olycksutredningscentralens direktör, professor Veli-Pekka Nurmi.

Olycksutredningscentralen rekommenderar också att Marinen och Finnpilot Pilotage Ab kommer överens med Transport- och kommunikationsverket om förfaranden för anmälning av tillbud för att förbättra den övergripande säkerheten i sjöfarten.

Personalen på robotbåten och lotsbåten gjorde avvikelseanmälningar om tillbudet, vilka behandlades internt inom bägge organisationer, men ingen myndighetsanmälan gjordes om händelsen.

- Med tanke på säkerheten i sjöfarten vore det synnerligen viktigt att Transport- och kommunikationsverket underrättas om allvarliga tillbud i sjöfarten, där handelsfartyg eller fartyg utan lagens tillämpningsområde är inblandade understryker ledande utredare, Risto Haimila.

Länk till sammanfattningen och utredningsrapporten: https://bit.ly/2pcp1P3

Ytterligare information:

Ledande utredare Risto Haimila tfn 02951 50730

Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi tfn 02951 50701