Beslut om utredning av M/S Skarvens (FIN) grundstötning väster om Degerby 12.4.2019 (M2019-01) – komplettering av utredningsgruppen

Publicerad 19.7.2019

Olycksutredningscentralen beslöt att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av M/S Skarvens grundstötning väster om Degerby på Åland 12.4.2019.

Genom detta beslut kompletteras utredningsgruppen med stöd av 13 § 3 mom. i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) genom att utse specialutredare Lasse Laatta till medlem av utredningsgruppen.