Hamnars verksamhet och lotsning på hamnområdet borde utvecklas

Publicerad 10.7.2019

Olycksutredningscentralens utredningsrapport av containerfartyget grundstötning utanför Kotka 12.9.2018 är klar. Containerfartyget MV Priamos (AG) hade lagt ut från C-kajen i HaminaKotka Satama Ab:s hamn i Mussalö med assistans av bogseraren Viikari. Lots tog kontroll över fartyget under övervakning av befälhavaren och instruerade bogseringen. MV Priamos höll på att backa för att vända mot farleden utanför hamnen, när dess akter törnade mot en isboj. Fartygets roder och propeller skadades i sammanstötningen vilket ledde till att det förlorade manövreringsförmågan och pressades mot ett grund av vinden.

Vid olyckstillfället blåste en hård byig vind. Lotsar får inte väderleksuppgifter om hamnområden i realtid. De lokala väderleksförhållandena kan avvika avsevärt från de regionala. Olyckan orsakade ingen person- eller miljöskador.

Olycksutredningscentralen ger fem säkerhetsrekommendationer att förbättra säkerhet i sjötrafik

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Meteorologiska institutet utvecklar tillsammans med hamnarna ett system för hamnspecifika väderuppgifter. De uppgifter som systemet tillhandahåller bör vara pålitliga och prognostiserande samt lättanvända och delbara.

För det andra Olycksutredningscentralen rekommenderar att Finnpilot Pilotage Ab i samarbete med hamnarna fastställer hamnspecifika begränsningar för lotsning. I hamnspecifika begränsningar skulle betraktas fartyg som är tvungna eller befriade att använda lots samt fartyg som är distanslotsade.

I lotsutbildningen framhävs farledskännedom och navigation i farleder. Lotsar utbildas inte särskilt i manövrering av fartyg när fartyg kastar loss och förtöjs på hamnområdet eller i användning av bogserbåt, når vikten av gemensamt språk och proaktiv kommunikation mellan olika parter betonas i arbetet på kommandobryggan.

För det tredje Olycksutredningscentralen rekommenderar att Finnpilot Pilotage Ab utvecklar lotsarnas färdigheter i manövrering av fartyg när fartyg kastar loss och förtöjs, användning av bogserbåt och främjande av kommunikation i arbetet på kommandobryggan.

Hamnområden planeras och byggs stegvis med tiden. Vissa områden kan med tiden bli trånga när fartygsstorleken ökar eller i svåra väderleksförhållanden. Detta var också fallet i den utredda olyckan. En part som tillhandahåller lotsningstjänster kan komma med erfarenheter av hur fartyg manövreras säkert i hamnområden i planeringen av hamnar. Hörandet av parter som tillhandahåller lotsningstjänster har dock varit slumpmässigt och varierande i hamnprojekt.

För det fjärde Olycksutredningscentralen rekommenderar att Miljöministeriet instruerar hörandeproceduren för byggande- och ändringsprojekter i hamnar. Den ansvariga projektledaren av ett hamnprojekt borde kommunicera med parter i tillägg av hamnen såsom lotsar och farledsbyggare i ett tillräckligt tidigt skede. Hamnar som logistiska knutpunkter har en märkvärdig betydelse för samhället.

För det femte Olycksutredningscentralen rekommenderar att Trafikledsverket utvecklar ett regelbundet förfarande för utnyttjande erfarenhet av lotsar i utvecklingen av farlederna. Lotsar har erfarenhet av farledernas användbarhet och säkerhet i insjöar och på kusten.

Länk till sammanfattningen och utredningsrapporten

Ytterligare information ges av:

Utredningsledare Risto Haimila tfn. 02951 50730

Direktör, professor Veli-Pekka Nurmi tfn. 02951 50701