Olycksutredningen av sammanstötningen mellan två fritidsbåtar utanför Nagu 29.7.2018 är klar – i olyckan fick ett barn och två vuxna allvarliga skador

Publicerad 24.4.2019

Olycksutredningscentralen har slutfört utredningen av sammanstötningen mellan två fritidsbåtar på Nagu havsområde 29.7.2018, i vilken två vuxna och ett barn fick allvarliga skador. Bägge fritidsbåtarna höll en hastighet på ca 20 knop (ca 35 km/h) vid sammanstötningen. I sammanstötningen körde den större båten över den mindre.

Utvecklingen av situationen som ledde till olyckan var en summa av många faktorer. Båda båtarna navigerade optiskt dvs. med hjälp av synobservationer. Observationerna var bristfälliga. Den större båten hade radarn på, men på grund av det ganska stora skalområdet var det svårt att upptäcka närliggande objekt. I den större båten skapade styrhyttens stödkonstruktioner samt fendrarna som förvaras i sidorelingen dessutom siktskuggor mot sidosektorerna. Den mindre båtens kapell var uppspänt på grund av regnet på morgonen. Detta försvårade hörsel- och synobservationerna. Den lugna trafiken på söndagseftermiddagen stärkte dessutom säkerhetskänslan.

Sammanstötningen inträffade då båtarna närmade sig varandra i hög hastighet med oförändrad kurs. Ingendera föraren noterade risken för en sammanstötning. Personskadorna samt de strukturella skadorna på den mindre båten orsakades främst av den stora storleksskillnaden mellan båtarna. Den större båten hade cirka tio gånger större massa än den mindre.

Räddningsåtgärderna inleddes snabbt. Den större båtens befälhavare inledde räddningsåtgärderna omedelbart efter sammanstötningen och kontaktade sjöräddningscentralen (MRCC Åbo). De som skadades i olyckan evakuerades snabbt till Åbo universitetssjukhus för fortsatt vård. Räddningsåtgärderna förlöpte väl med undantag för samordningen av den prehospitala akutsjukvården. Fördröjningen i kontakten med sjöräddningsledaren och fältchefen för prehospital akutsjukvård ledde inte till dröjsmål i räddningsåtgärderna. Den påverkade inte heller patienternas vårdprognoser eller återhämtning.

Två säkerhetsrekommendationer till social- och hälsovårdsministeriet

Olycksutredningscentralen rekommenderar att social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med sjukvårdsdistrikten utarbetar en utbildningsram för introduktion av fältchefer för prehospital akutsjukvård som åtminstone innehåller de operativa modeller som behövs för olika situationer och en beskrivning av fältchefens ansvar, skyldigheter och behörighet.

Den prehospitala akutsjukvården sköter många olika slags uppgifter vars intervall varierar. I introduktion vid sidan av arbetet går man nödvändigtvis inte igenom alla typer av uppgifter. Fältchefen samordnar enheterna för prehospital sjukvård. Uppgiften är mångsidig och krävande och förutsätter planmässig introduktion.

För det andra rekommenderar Olycksutredningscentralen att social- och hälsovårdsministeriet ser till att sjukvårdsdistrikten harmoniserar utbildningen av den prehospitala sjukvårdspersonalen och upprätthållandet av dess kompetens mellan sjöbevakningssektionerna och Bevakningsflygsektionen.

Utbildningarna och utbildningspraxis relaterade till upprätthållandet av behörigheter mellan sjukvårdsdistrikten och Gränsbevakningsväsendets enheter skiljer sig från varandra. Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakning. samt Bevakningsflygsektionen samarbetar med flera sjukvårdsdistrikt inom sina ansvarsområden. En flexibel riksomfattande tillgång till prehospital akutvårdspersonal förbättrar beredskapen i synnerhet när det gäller storolyckor.

Utredningsrapport

Ytterligare information:

ledande utredare Risto Haimila, tfn 0295 150 730

direktör, docent Veli-Pekka Nurmi, tfn 0295 150 701