Biltävlingars säkerhet bör förbättras – utredningen av olyckorna i Seinäjoki 15.6 och Björneborg 22.6.2018 i vilka två personer omkom är klar

Publicerad 31.1.2019

Olycksutredningscentralens utredning av olyckorna i biltävlingarna i juni 2018 är klar. I Pohjanmaa rally i Seinäjoki omkom en åskådare 15.6.2018. En vecka senare 22.6.2018 omkom en funktionär i ett folkrace i Björneborg. Olycksutredningscentralen uppmanar bilsportsektorn och de myndigheter som övervakar den att förbättra säkerheten vid sådana evenemang.

På 2010-talet har två funktionärer och en åskådare omkommit inom bilsport. Dessutom har två funktionärer och en åskådare skadats allvarligt. Eftersom statistik saknas kan det även finnas andra fall. Återkommande olyckor i vilka utomstående omkommer inträffar i allmänhet inte i andra slags fritids- eller publikevenemang.

- Det finns en hel del metoder för att utveckla säkerheten inom bilsport. Det är viktigt att snabbt införa de säkerhetsrekommendationer som vår olycksutredning resulterat i inom bilsport som samlar många aktörer och åskådare. Vi kommer också att följa upp genomförandet av rekommendationerna enligt vår normala operativa modell, konstaterar Olycksutredningscentralens direktör, docent Veli-Pekka Nurmi.

Fem säkerhetsrekommendationer för att förbättra säkerheten inom bilsport

Olycksutredningscentralen rekommenderar att Tukes går igenom behoven av att förenkla myndighetskraven relaterade till evenemang tillsammans med de ministerier och ämbetsverk som ansvarar för bestämmelserna inom bilsport. Tukes bör också planera hur man genom samarbete kan utveckla en incidentdatabas, som instruerar arrangörerna att i den ange uppgifter om grundläggande planering och säkerhet så att de blir tillgängliga för olika myndigheter. Databasen skulle göra det smidigare att ordna evenemang och i högre grad fästa uppmärksamhet vid säkerheten.

Säkerhetskraven på bilsport liksom på andra publikevenemang som medför risker är komplicerade. Planeringsskyldigheterna fullgörs bristfälligt. När det gäller biltävlingarna i Seinäjoki och Björneborg uppfyllde säkerhetsplaneringshandlingarna inte till exempel kraven enligt konsumentsäkerhetslagen. Även räddningsplanerna var knappa och riskkartläggningarna bristfälliga. I Seinäjoki hade arrangörerna inte satt sig in i polisens tillståndsbeslut och -villkor. I Björneborg hade arrangören inte skickat räddningsplanen till räddningsverket i Satakunta för bedömning. Planerna styrde inte tillräckligt tävlingsarrangemangen när det gällde att identifiera uppenbara risker och förebygga dem.

Olycksutredningscentralen rekommenderar för det andra att bilsportens nationella förbund AKK-Motorsport ry uppdaterar reglerna och mallarna för bilsportgrenar så att evenemangen planeras på ett sätt som identifierar och minskar riskerna relaterade till det specifika evenemanget och så att planeringen och dokumenten överensstämmer med relevanta bestämmelser. Planeringen bör ske i god tid före evenemanget.

Det är krävande och delvis komplicerat att ordna säkra tävlingar. Krav på samma omständigheter finns i flera lagar, som övervakas av flera myndigheter. Säkerhetsplaneringen regleras av ordningslagen, räddningslagen och konsumentsäkerhetslagen. Den grundläggande tanken bakom kraven på säkerhetsplanering är bra: det gäller att kartlägga riskerna, förebygga realiseringen av dem och förbereda sig på att de realiseras. Omsorgsfullt upprättade handlingar kan också användas i ledningen av evenemang. I de utredda bilsportsevenemangen i Seinäjoki och Björneborg var planeringen bristfällig.

För det tredje rekommenderar Olycksutredningscentralen att AKK-Motorsport ry instruerar arrangörer av rallytävlingar så att åskådarna dirigeras till märkta åskådarområden och att det finns tillräckligt med sådana områden på ställen som är intressanta för åskådarna. Genom tydlig kommunikation via flera kanaler kan man dirigera åskådarna till märkta områden och påpeka att det är farligt att se på evenemanget på andra ställen. Åskådarna bör på ett tydligt sätt informeras om riskerna relaterade till rally. Den sista förbilen bör kontrollera var åskådarna befinner sig.

I rallytävlingar där hastigheterna är höga kan en bil köra av vägen och ändra riktning åt olika håll samt hamna långt bort från vägen. Det är omöjligt att kontrollera säkerheten på slumpmässigt valda åskådarplatser, och valet av dem kan inte lämnas på åskådarnas ansvar. Samtidigt gäller det också att se till att mediernas representanter befinner sig på säkra platser. Dessutom bör principerna för fastställandet av åskådarplatserna och termerna relaterade till dem vara förenhetliga med tillståndsmyndigheterna. I rallyolyckan i Seinäjoki var definitionen av farligt respektive förbjudet åskådarområde oklar. Bilsportsreglerna säkerställer inte heller i tillräcklig grad åskådarnas och funktionärernas säkerhet – de fokuserar på att skydda förare. I diskussionen betonas åskådarnas och funktionärernas personliga ansvar, även om arrangören inte kan skjuta över det på dem. Under specialsträckan i Pohjanmaa rally i Seinäjoki fick åskådarna själva välja sina platser nästan fritt. Förbjudna, farliga eller tillåtna åskådarområden hade inte märkts ut i terrängen.

Förbättringar av funktionärers säkerhet i folkrace och uppmärksamhet vid systematisk insamling av data om olyckor

Olycksutredningscentralen rekommenderar också att AKK-Motorsport ry i reglerna för folkrace utarbetar en beskrivning av vad som är en säker banövervakningsplats och hur den placeras och inspekteras. Krav bör också ställas på funktionärernas kompetens, introduktion, utrustning och minimiålder. Banövervakningsplatsen i olyckan i Björneborg var inte säker. Funktionärerna på övervakningsplatsen befann sig på fel plats och hade bristfällig utrustning.

- Banövervakningsplatser kan konstrueras så att de är relativt säkra. De viktigaste ärendena är en vettig placering, klara passager, fastställda vistelse- och flaggningsplatser samt lämpliga däck- och jordvallar och räcken. När det gäller utrustningen är det väsentliga reflex- och identifieringsvästar samt säkerhetsskor som möjliggör bra rörlighet, berättar utredningsledare Kai Valonen på tal om åtgärder som främjar säkerheten.

Syftet med kompetens- och introduktionskraven är i sin tur att säkerställa att funktionärerna känner till kraven på utrustning och riskerna med uppgiften samt att de kan placera sig på rätt ställe, känner till flaggningsuppgiften och har gått igenom agerandet i farliga situationer. Vid fastställandet av funktionärers minimiålder gäller det att överväga i vilken ålder man förstår risker och kan ta ansvar för sitt agerande på övervakningsplatsen. I utredningen framgick det att flaggmannens uppgifter har skötts av mycket unga, minderåriga personer.

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att bilsportens nationella förbund AKK-Motorsport ry utarbetar en operativ modell för insamling och publicering av data om olyckor och deras antal samt fastställer mål och åtgärder för att förebygga olyckor. Bilsportsevenemang avviker från andra publikevenemang på den punkten att det tidvis inträffar olyckor som leder till att åskådare eller funktionärer skadar sig allvarligt eller rentav omkommer. Bilsportförbundet har en säkerhetsarbetsgrupp som utreder inträffade olyckor. Heltäckande statistik över och sammanfattningar av olyckor saknas dock. Information behövs för att förbättra och följa upp utvecklingen.

Ytterligare information: Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi, tfn.+358 295 150701, utredningsledare Kai Valonen, tfn. +358 295 150707.