Olycksutredningscentralens utredning av landsvägfärjan M/L Sternans kollision med bryggklaffen i Lillmälö i Pargas 12.6.2017 har blivit klar

Publicerad 17.4.2018

Olycksutredningscentralens utredning av landsvägfärjan M/L Sternans kollision med bryggklaffen i Lillmälö i Pargas 12.6.2017 har blivit klar. Det fanns 16 bilar och 24 personer ombord på färjan vid kollisionen. Allvarliga personskador undveks, materiella skador uppstod på bryggklaffen, några fordon och färjans förkonstruktioner.

Färjans befälhavare styrde färjan mot bryggklaffens ponton för att dämpa kollisionen då ett fel uppstod i färjans styrutrustning och det inte gick att minska hastigheten tillräckligt. Rotorpropellern i färjans akter vreds inte i bromsposition varvid färjan inte gick att styra. Det kom inget snabbt identifierbart larm om felet som orsakade olyckan.

Olycksutredningscentralen rekommenderar utifrån sin säkerhetsutredning att Trafiksäkerhetsverket utvecklar anvisningar, rådgivning och övervakning i samband med godkännandeprocessen för ändringsarbeten på fartyg i sjötrafik. Fartygets styrsystem var delvis förnyat och maskinkontrollsystemet förnyat i sin helhet hösten 2016.

Trots kommunikationen mellan rederiet och Trafiksäkerhetsverket genomfördes godkännandet av ändringsarbetena inte enligt den officiella godkännandeprocessen. Trafiksäkerhetsverket har efteråt bedömt att ändringsarbetena hade krävt godkännande innan arbetena påbörjades. Inledandet av godkännandeprocessen för ändringsarbeten är rederiets ansvar. Ett rederi måste vara aktivt i kontakt med övervakningsmyndigheten vid planering av ändringsarbeten. Rederierna är inte nödvändigtvis alltid är medvetna om behovet av godkännandeprocess eller uppfattar inte planerade ändringar som att de behöver ett myndighetsgodkännande. Rederiet fick inte tydliga anvisningar av Trafiksäkerhetsverket om godkännande av ändringsarbetena och genomförde dem tillsammans med utrustningsleverantörerna.

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att Finlands Färjetrafik Ab i fortsättningen i planeringsskedet med hjälp av sitt kvalitetsstyrningssystem granskar riskerna i samband med ändringsarbeten i kritiska system och av myndigheterna säkerställer behovet av godkännande av ändringsarbetena. I fråga om fartygens maskinövervaknings- och larmsystem kan problemet vara att inkludera kritiska och icke-kritiska larm i samma grupplarm. I samband med ändringsarbeten kan det i larmen ske förändringar, vars risker förblir oidentifierade.

Mer information:
Risto Haimila, ledande utredare, sjöfartsolyckor, tfn. 0295 150 730
Veli-Pekka Nurmi, direktör, docent, tfn. 0295 150 701