Säkerhetsutredningen av en batteribrand i en bärbar dator i ett trafikflygplan den 7 mars 2017 slutförd – säkerhetsrekommendation om händelsen

Publicerad 5.3.2018

Den 7 mars 2017 inträffade en batteribrand i en passagerares bärbara dator i kabinen på ett passagerarflyg på väg från Berlin till Helsingfors. Litiumbatteriet i den bärbara datorn under sätet började brinna när det landade planet rullade mot ankomstporten. Branden orsakade inte personskador eller allvarligare materiella skador.

Kabinpersonalen handlade enligt instruktioner och utbildning, släckte elden och beordrade passagerarna att snabbt lämna flygplanet. En del passagerare följde instruktionerna och lämnade flygplanet utan ytterkläder och handbagage. Några av passagerarna väntade ändå på sitt handbagage, vilket ledde till att gången i kabinen blockerades och det gick långsammare att ta sig ut.

Efter att branden släckts och passagerarna avlägsnat sig samlades passagerarna inte ihop vid terminalen. Genom att samla passagerarna på ett ställe är det möjligt att ta reda på att alla personer på flyget har lämnat flygplanet, kontrollera hur de mår och ge dem mer information om det inträffade.

Varken flygbolagsföreträdarens eller Helsingfors-Vanda flygplats instruktioner innehöll anvisningar om snabb evakuering av passagerare i en undantagssituation och efterföljande hantering av situationen i terminalen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar utifrån säkerhetsutredningen att Finavia Abp kommer tillsammans med bolagens företrädare på flygplatsen överens om hur man ska handla i en undantagssituation där passagerare snabbt måste avlägsnas från ett flygplan till terminalen.

Även en liten brand i ett flygplan är ett av de allvarligaste hoten

Litiumbatterier används vanligtvis i små apparater eftersom de är lätta, håller länge och har högre kapacitet i förhållande till sin vikt jämfört med andra batterityper. Användningen av litiumbatterier ökar. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att ett litiumbatteri med fel inuti eller skador utanpå kan börja brinna explosionsartat, vilket kan orsaka material- och personskador.

Federal Aviation Administration (FAA) har fört statistik över litiumbatteriers överhettning, rökbildning, antändning och explosion sedan 1991. I slutet av 2016 hade 138 fall registrerats. År 2016 förekom 31 fall, av vilka en tredjedel var relaterade till e-cigaretter. I några av fallen är uppgifterna bristfälliga, men i minst 13 fall måste kabinpersonalen använda brandsläckare. I statistiken ingår förutom incidenter som uppstått under flygning även händelser som upptäckts under lastning. Det bör noteras att statistiken endast är baserad på fall som kommit till den amerikanska luftfartsmyndighetens kännedom. Enhetlig händelsestatistik som omfattar hela världen finns inte tillgänglig.

Med tanke på brandsäkerheten är det bättre att ta med sig elektronisk utrustning i kabinen, eftersom man där upptäcker en eventuell brand tidigare än i lastrummet och branden också kan släckas i ett tidigt skede.

Ytterligare information:
Ledande utredare inom luftfartsolyckor Ismo Aaltonen, tfn 0295 150 703
Veli-Pekka Nurmi, direktör vid Olycksutredningscentralen, tfn 0295 150 701