Utredningen av de stora industribränderna i Satakunta i januari 2017 har slutförts – Det finns utrymme att förbättra brandsäkerheten inom industrin

Publicerad 22.9.2017

I slutet av januari 2017 inträffade två stora industribränder i Satakunta. I Påmark inträffade en brand på en lagringsplats för en anläggning för plaståtervinning den 26 januari och i Björneborg på en färgpigment- dvs. titandioxidfabrik den 30 januari.

I båda fallen var bränderna stora och krävde mycket resurser av brandväsendet. I Påmark tog det aktiva släckningsarbetet 9 timmar och i Björneborg 20 timmar. I Påmark brann en stor mängd återvinningsbar plast på gårdsområdet. I Björneborg brann särskilt fabriksbyggnadens tak och processrör. I Björneborg uppgick de ekonomiska skadorna till tiotals miljoner euro, och i Påmark var värdet på det uppbrunna materialet några tusen euro. I släckningsarbetet i Påmark skadades tre brandmän lindrigt och i Björneborg fick en brandman lindriga skador.

Olycksutredningscentralen ger fyra säkerhetsrekommendationer för att brandsäkerheten inom industrin ska förbättras och motsvarande olyckor förhindras.

Olycksutredningscentralen rekommenderar att inrikesministeriet tillsammans med räddningsverken ser till att industriobjekt i sin räddningsplanering förbereder sig för den längsta och största identifierbara branden eller annan motsvarande farlig situation.

Ingendera industrianläggningen hade i räddningsplanen förberett sig för en långvarig situation som kräver speciella ledningsåtgärder, samarbete, olika typer av beredskap och till exempel arrangemang med ersättande personal och underhåll.

För det andra rekommenderar Olycksutredningscentralen att räddningsverkens samarbetsnätverk planerar och låter räddningsverken genomföra arrangemang som gör att det alltid finns snabb och god kapacitet att använda skum som släckningsämne.

Räddningsväsendet primära släckningsmedel är vatten, vilket dock inte är väl lämpat för släckning av brinnande vätskor. Även plast orsakar vätskebrand när den smälter, som det gjorde i Påmark. I sådana situationer krävs en god beredskap för användning av skum. Behovet av skum måste identifieras så snart som möjligt och skumsläckning måste snabbt kunna utföras med ett enkelt kommando.

Vid titandioxidfabriken i Björneborg spred sig elden längs rören på taket

Olycksutredningscentralen rekommenderar också att miljöministeriet lägger till i brandskyddsbestämmelserna för byggnader instruktioner för att visa att principerna för brandsektionering även gäller rörledningar och andra installationer utanför en byggnad.

I Björneborg löpte plaströr på titandioxidfabrikens tak. Elden spred sig snabbt längs dessa. Från rören föll det ner brinnande plast på takmaterialet, som började brinna.

- Enligt byggbestämmelserna får risken för brand- och rökspridning i en byggnad inte avsevärt öka på grund av tekniska installationer. Kravet uppfylldes inte vid titandioxidfabriken i Björneborg. Rörledningar betraktas inte alltid som en del av byggnaden och det ansöks inte nödvändigtvis om bygglov för dem. Rörledningar har på många ställen kunnat byggas över brandsektionerna utan brandstopp, vilket möjliggör en snabb brandspridning, säger ledande utredare Kai Valonen.

Dessutom rekommenderar Olycksutredningscentralen att Plastindustrin rf gör eller låter göra en utredning för att kartlägga brandriskerna med plaståtervinning och förmedlar information och god praxis återvinningsbranschen i syfte att förhindra antändning och stora bränder.

Ytterligare information:
ledande utredare Kai Valonen, tfn 0295 150 707 (Twitter: @KValonen)