Olycksutredningscentralen ger tre säkerhetsrekommendationer om olyckan på godsbangården i Uleåborg 13.8.2016

Publicerad 23.5.2017

Ett tomt timmertåg som var på väg från Kemi till Kontiomäki kolliderade 13.8.2016 med tomma godsvagnar som stod på ett spår på godsbangården i Uleåborg. Vagnar lyftes upp, föll på timmervagnar på det bredvidliggande spåret och spårade ur till följd av kollisionens kraft. Lokföraren fick i samband med olyckan skador på kroppens högra sida. Materiel- och banskadorna uppgick sammanlagt till cirka 830 000 euro.

Olycksutredningscentralen (OTKES) ger tre säkerhetsrekommendationer för att förhindra motsvarande olyckor, förbättra säkerheten i spårtrafiken och förebygga skador. OTKES rekommenderar att Trafiksäkerhetsverket säkerställer genomförandet av rekommendationerna.

OTKES rekommenderar, att Trafikverket begränsar trafikering som ett tåg på spår som inte omfattas av teknisk övervakning av trafikledningen.

Växelkarlsarbete vid tågvägsskydd på bangårdar utan moderna tekniska system som skyddar tågtrafiken är en säkerhetsrisk. På samma sätt är det en risk att tågvägsskydd av en växelkarl inte säkerställs på något sätt. Växelkarlens felaktiga förfaringssätt möjliggjorde tågvägsskydd till ett upptaget spår. Trafik i form av växlingsarbete skulle vara mer kontrollerad och också innebära en spaningsplikt för lokföraren.

Begränsning av trafiken är en lösning om det till exempel av ekonomiska orsaker inte är möjligt att utrusta trafikledningen på bangårdar med teknisk övervakning.

För det andra rekommenderar OTKES, att Trafikverket harmoniserar och tydliggör anvisningarna om trafikledning.

Anvisningarna om trafikledning är delvis utspridda och en del av aktörerna vet inte vilka anvisningar som gäller för vilken funktion och vilken anvisning som ska iakttas. En del anvisningar innehåller referenser till anvisningar som redan hävts. Anvisningarna borde i synnerhet beakta samarbete mellan alla parter och att separata underordnade anvisningar enligt aktör inte uppkommer. Förutom att anvisningarna är tillbörliga, finns det skäl att reflektera över hur anvisningarna omsätts i praktiken, hur de tas upp i utbildningen och hur man säkerställer att anvisningarna och arbetsmetoderna är föremål för tillsyn.

För det tredje rekommenderar OTKES, att Trafiksäkerhetsverket föreskriver en spaningsplikt för lokförare i tågtrafik.

Lokförare har inte spaningsplikt i tågtrafik. Vid växlingsarbete ligger det dock på lokförarens ansvar att i alla situationer köra försiktigt, kontrollera hastigheten och beakta sikten i färdriktningen på så sätt att lokföraren kan stanna enheten före vilket som helst hinder. Ju tidigare hinder på ett spår upptäcks, desto bättre möjligheter finns det att förebygga en olycka eller avsevärt lindra de skador som uppkommer. Därtill får lokföraren vid behov mer tid att skydda sig. Spaning och användning av ATP-apparater utesluter inte varandra, utan hjälper tillsammans föraren att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Som övriga observationer konstaterar Olycksutredningscentralen, att om man alltjämt vill bedriva tågvägsskydd för tåg i stället för växlingsarbete i Uleåborg, är det möjligt att för genomfarten av godsbangården i Uleåborg med rimliga kostnader bygga en rutt för tåg, vilken styrs och övervakas av trafikledningen. Rutten kunde byggas till exempel via spåren 121 och 123 till spår 208 i Nokela. Alla 17 växlar på rutten borde bytas till elektrifierade växlar och spåren borde utrustas med indikering av ledigt spår.

Ytterligare information:

Ledande utredare av olyckor inom spårtrafik Esko Värttiö, tfn 0295 150 708

Kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714 (Twitter: @SakariLauriala)

Twitter: @OTKES_SIAF