Säkerhet vid banarbete samt därtill hörande tillsyn och utbildning måste förbättras

Publicerad 5.10.2016

Ett tätortståg på väg från Nurmes till Joensuu kolliderade på Uimaharju bangård morgonen 3.2.2016 med en person som arbetade med kabelvisning. Personen som arbetade utan hjälm skadade sig allvarligt vid sammanstötningen. Olycksutredningscentralen ger två nya säkerhetsrekommendationer och upprepar tre tidigare rekommendationer i anslutning till olycksfall under banarbeten i syfte att förbättra säkerheten, förebygga olycksfall och minimera skador.

Vid Uimaharju bangård planerades byte av järnvägsväxel. Till förberedelserna för växelbytet hörde jordprovsborrningar. För jordprovsborrningarna hade beställts kabelvisning, där kablar märks ut i terrängen för att förebygga kabelskador.

Avsikten var att kabelvisningarna skulle utföras med banarbetstillstånd. För kabelvisningen på arbetsplatsen svarade kabelvisare från två olika bolag. Kabelvisarna hade kommit till arbetsplatsen en halv timme innan borrningsgruppen anlände. Då den person som svarade för borrningsgruppen och banarbetet anlände till platsen, utförde kabelvisarna förberedande arbeten. Den ena av dem hade också påbörjat märkningen av kablarna i terrängen. Den som var ansvarig för banarbetet hann inte be om banarbetstillståndet innan olyckan inträffade, och han avbröt inte heller arbetet.

Olyckan inträffade då den ena av kabelvisarna inte märkte det tåg som närmade sig och flyttade sig för nära spåren. Hans uppmärksamhet var fokuserat på kabelvisningsapparaten. Dessutom bidrog de rådande väderleksförhållandena och tågets tysthet till att tåget inte observerades. Lokföraren hade på grund av situationens plötslighet inte någon möjlighet att förhindra en kollision.

De grundläggande orsakerna till olycksfallet anknyter sig i synnerhet till felaktiga arbetsmetoder inom kabelvisningsarbete. Kabelvisning betraktas inte som egentligt banarbete och därför utförs det ofta utan säkerhetsförfaranden. Detta bidrog till att arbetena inleddes innan man bett om banarbetstillstånd.

Dessutom hade informationen om avsikten att utföra kabelvisning med banarbetstillstånd inte förmedlats till kabelvisarna. Detta bidrog till att kabelvisningsblanketten vid beställningen inte hade ifyllts och till att den blankett som slutligen ifyllts hade ifyllts bristfälligt.

Det företag som utförde kabelvisningar hade inte fäst uppmärksamhet vid den felaktiga praxisen och inte heller hade man på högre nivå ingripit i saken. Även avståndet mellan organisationerna och den invecklade entreprenörskedjan hade fördunklat ansvaret och försvagat informationsgången mellan de olika aktörerna.

Olycksutredningscentralen ger säkerhetsrekommendationer

Olycksfallsutredningscentralen rekommenderar att Trafikverket förnyar sin anvisning om kabelvisningar och bearbetar blanketten för begäran om kabelvisning så att beställaren måste ta ansvar för arbetssäkerhetsförfarandet. Dessutom rekommenderas att Trafikverket utreder om instruktionerna kan ändras så att begäran om banarbetstillstånd vid behov också kan beviljas utan förhandsinformationsanmälan (JETI). Olycksutredningscentralen rekommenderar att Trafiksäkerhetsverket säkerställer att de ovan nämnda nya rekommendationerna verkställs.

Dessutom upprepar Olycksutredningscentralen följande rekommendationer i anslutning till en tidigare banarbetsolycka, enligt vilka Trafikverket ska fastställa striktare minimivillkor för utbildning inom bansäkerhetsarbete [R2013-02/S342]. Trafiksäkerhetsverket ska säkerställa att i entreprenadavtalet inskrivs en separat och tillräcklig tid för planeringen av banarbetet samt för att förtydliga ansvaret innan banarbetet inleds [R2013-02/S345]. Trafikverket ska också öka övervakningen av att säkerhetsbestämmelserna för banarbete efterlevs genom att anvisa tillräckliga resurser för detta [R2013-02/S346].

Ytterligare information:
Kommunikationschef Sakari Lauriala, tfn 0295 150 714