L2015-02 Undersökningen av en olycka orsakad av funktionsfel i nosstället på flygplanet OH-BEX vid Helsingfors-Vanda flygplats 26.8.2015

Publicerad 3.10.2016

Olycksutredningscentralens undersökning av en olycka som inträffade 26.8.2015 på Helsingfors-Vanda flygplats Beechcraft med ett flygplan av typen King Air C90 är nu färdig. Olyckan berodde på att drivskruven i nosställets ställdon skadades. En bidragande orsak till olyckan var, att det saknades ett reservsystem för drivskruven. Flygplanet skadades allvarligt vid olyckan, men inga personskador inträffade.

Flygplanet skulle 26.8.2015 utföra en fraktflygning från Helsingfors-Vanda flygplats till Örebro i Sverige. Flygplanet hade två mans besättning och lasten bestod av läkemedel. Inga andra personer fanns på flygplanet. Flygplanet var vid starten luftvärdigt enligt kraven för luftvärdighet, piloterna var välutbildade och deras certifikat och behörigheter var giltiga.

När piloterna fällde in landningsstället efter starten, hördes ett onormalt ljud från nosstället. Signallampan visade, att landningsstället inte hade fällts in normalt. Piloterna utförde åtgärderna enligt nödchecklistan, men fick ingen signal om att nosstället var låst i utfällt läge.

Piloterna beslutade att återvända till startflygplatsen. I samband med landningen gled flygplanets nos på marken under ungefär 500 meter. Nosen, landningsstället och propellrarna skadades. Flygplatsens räddningstjänst var i beredskap i närheten av banan.

Nosställets ställdon skadades och blev obrukbart, när drivskruvens gängor lossnade då landningsstället fälldes in. Skadan berodde på ett långt framskridet slitage av bronsgängorna, så att de till slut inte längre höll för överföringskraften. Enligt underhållskraven utförs smörjning och kontroll av spelet efter 1000 landningar eller 30 månaders mellanrum. Vid haveriet hade ungefär 900 landningar för ställdonet antecknats.

Vid den tekniska undersökningen konstaterades, att gängorna i drivskruven för nosställets ställdon var avsevärt slitna, till mindre än en tredjedel av sin ursprungliga styrka. Drivskruvens slitage påskyndades av att smörjmetoden inte säkerställer en jämn smörjning med tiden.

Beroende på landningsställets funktionsprincip utgör drivskruven en kritisk svag länk för landningsställets funktion. Nosställets reservsystem är bara konstruerade för elavbrott eller elmotorhaveri. Därför kan man med reservsystemets handvev inte låsa stället i utfällt läge, ifall drivskruvens gängor skadas så att de lossnar.

Olycksutredningscentralen rekommenderar, att den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA - Federal Aviation Administration - föreskriver, att flygplanstillverkaren skärper underhållskraven så, att intervallen för kontroll av spelet avsevärt förkortas, och att hänsyn tas till gängornas slitagehastighet.

Säkerhetsrekommendationen ges för att förbättra säkerheten, för att förebygga liknande olyckor och för att minimera risken för olyckor.

Mera information:

Utredningsledare Ismo Aaltonen, telefon. 0295 150 703
Kommunikationschef Sakari Lauriala, telefon. 0295 150 714