Meddelande om undersökning av katastrofen i Asien

Publicerad 11.6.2005  Uppdaterad 11.12.2013

Regeringen behandlar torsdagen den 13 januari tillsättandet av en undersökningskommission med anledning av jordbävnings- och flodvågskatastrofen i Asien. Ärendet föredras från justitieministeriet.

Centralen för undersökning av olyckor som är underställd justitieministeriet har redan inlett en preliminär undersökning och föreslagit till justitieministeriet att det tillsätts en undersökningskommission för utredning av storolyckan.

Undersökningskommissionen föreslås ha följande sammansättning som offentliggjordes i statsministerns frågetimme i Yle Radio Suomi på söndagen den 9 januari 2005. Medlemmarna har givit sitt samtycke till uppdraget.

Ordförande president Martti Ahtisaari
Viceordförande statsrådet Harri Holkeri

Medlemmar
Tuomo Karppinen, teknologie doktor
Direktör för Centralen för undersökning av olyckor, skeppsbyggnadsingenjör, expert på hydrodynamik

Esko Kaukonen, pedagogie doktor
Specialforskare vid Räddningsinstitutet, expert på räddningsverksamhet

Ilkka Kiviranta, docent
Överläkare i ortopedi och traumatologi vid Mellersta Finlands centralsjukhus, expert på medicinsk räddningsverksamhet

Ullamaija Kivikuru, professor i journalistik
Helsingfors universitet, expert på medieforskning och journalistik

Kari Lehtola, vicehäradshövding
Pensionerad direktör för Centralen för undersökning av olyckor, ordförande för flera undersökningskommissioner

Centralen för undersökning av olyckor har redan med stöd av lagen om undersökning av olyckor inlett en preliminär undersökning, i vilken även de närvarande medlemskandidaterna har deltagit. I undersökningen har man närmast koncentrerat sig på att utarbeta en arbetsplan.

Innan händelserna och de finländska myndigheternas agerande kan värderas behövs det en ingående utredning av händelseförloppet.

Kommissionen har i uppgift att utreda katastrofens orsaker och följder. För utredningen behövs sakkunskap om bl.a. seismologi, hydrologi och andra vetenskapsgrenar. I detta sammanhang utreds skadorna i de olika områdena, i synnerhet i sådana områden där det fanns många finländare.

Också situationen med finska resenärer inom området måste utredas. I samarbete med resebyråerna utreds hur många finländare det beräknas ha funnits inom området och var de befann sig, i synnerhet i Thailand och Sri Lanka. Genom en mer detaljerad analys kan det utredas var exakt de befann sig när olyckan inträffade. Utifrån dessa uppgifter kan det utarbetas mer exakta beräkningar om antalet omkomna, skadade och försvunna finländare samt andra skadeklassificeringar.

Enligt principerna i internationell rätt sträcker sig kommissionens befogenheter inte till att utreda de lokala myndigheternas räddningsåtgärder i olycksområdet, men i samarbete med olika länders myndigheter och med iakttagande av de internationella förfarandena är det möjligt att få information i anknytning till detta.

I fråga om de finländska myndigheternas agerande är det viktigt att utreda vad var och en myndighet visste i de olika skedena av händelseförloppet. Med tanke på detta utreds två olika frågor. För det första utreds vilka kunskaper myndigheterna hade fått om situationen via medierna. För det andra bör det utredas vilka kunskaper var och en enskild myndighet fick via olika kanaler i de olika skedena av händelseförloppet och vilket kunskapsunderlag beslutsfattandet grundade sig på.

Räddningsåtgärderna i Finland avses att utredas utförligt. I detta syfte har man börjat samla ihop olika myndigheters verksamhetsjournaler, händelsebeskrivningar och "loggböcker".

Meningen är att tidsgränsen för vilka åtgärder som kommer att utredas är tidpunkten då alla som har kunnat räddas är i Finland och styrts till lämplig vård. Det långsiktiga arbetet med psykisk eftervård och riktandet av katastrofhjälp till olycksområdet kommer att fortsätta också efter att kommissionen har slutfört sitt arbete.

Vid tillsättandet av undersökningskommissionen har det förutsatts att till kommissionen kallas sakkunniga. Dessutom har det förutsatts att Centralen för undersökning av olyckor sätter ihop ett sekretariat till kommissionens förfogande. Av kommissionsmedlemmarna, sakkunniga och medlemmarna i sekretariatet bildas arbetsgrupper som utreder frågor i anslutning till ovan nämnda teman.

Till undersökningskommissionens permanenta sakkunniga kallas psykolog Merja Hallantie, docent i geofysik, specialforskare Kimmo Kahma och sakkunnig i internationell räddnings- och biståndsverksamhet, minister Pär Stenbäck.

Undersökningskommissionens generalsekreterare är förvaltningschef Pirjo Valkama-Joutsen och sekreterare forskare Jouko Koskimies från Centralen för undersökning av olyckor.