Y2020-01 Branden i seniorhuset i Jyväskylä 10.7.2020

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av branden i seniorhuset i Jyvä-skylä som inträffade 10 juli 2020.

Branden, som började på en balkong i höghuset, spred sig snabbt till byggnadens översta bjälklag, de intilliggande lägre taken och vidare till höghuset bredvid. I fastigheten fanns förutom bostäder ett servicehem, som skadades svårt och vars invånare också blev tvungna att lämna sina hem.

Till chef för utredningskommissionen utses specialutredare Heikki Harri och till medlemmar brandingenjör Kalevi Laakkonen, FöM Ville-Petteri Pulkkinen, experten på strukturell brandsä-kerhet DI Taneli Rasmus och brandmästare Timo Tähtinen. Utredningsledare är ledande utredare Kai Valonen.

 
Publicerad 16.7.2020