Y2018-02 Störningar i datasystemen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 7.-8.11.2017

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av de störningar i datasystemen i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) som inträffade 7–8.11.2017. Social- och hälsovårdsministeriet begärde 21.3.2018 att Olycksutredningscentralen undersöker fallen, som i enlighet med 17 § 2 mom. 3 punkten i lagen om säkerhetsutredning beaktades vid övervägandet av att inleda utredningen.

Störningarna i datatrafiken störde allvarligt verksamheten i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 7.11.2017 och i mindre omfattning 8.11.2017. Störningarna inverkade särskilt på patientdatasystem, laboratorie- och bildanalyssystem samt den automatiserade utdelningen av läkemedel.

Till ledare för utredningskommissionen utses specialutredare Timo Naskali och till medlemmar filosofie magister Kari Ylönen, teknologie licentiat Petri Pommelin, medicine doktor Alpo Vuorio och medicine licentiat Simo Piitulainen. Utredningsledare är ledande utredare Kai Valonen.

 
Publicerad 29.3.2018