Y2016-S1 Temautredning bussolyckor

26.4.2016

Olycksutredningscentralen beslutar med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) att inleda en temautredning av bussolyckor.

Utredningen fokuserar på trafikolyckor som involverat bussar 2015 och i början av 2016. En central aspekt är bussarnas passagerarsäkerhet.

Till ledare för utredningsgruppen utses utredare Timo Naskali från Olycksutredningscentralen och till medlemmar utredare Hannu Hänninen, säkerhetsutbildare Mika Orava och specialutredare Tii-Maria Siitonen. Utredningsledare är ledande utredare, Övriga olyckor, Kai Valonen.

 
Publicerad 27.4.2016