Utredningsbeslut M2017-01, M/S Viggens (ÅL) störning i eldistribution i Ålands skärgård den 10.1.2017

16.1.2017

Olycksutredningscentralen beslutar, med stöd av 2 § i Lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011), att inleda en utredning över M/S Viggens störning i eldistribution, som tog plats i Åva i Ålands Skärgården den 10.1.2017. M/S Viggens störning i eldistribution ledde till båtens landskänning. Utredningen fogas med temautredningen M2016-S1.

Till utredningskommissionen nomineras som medlemmar sjökapten Teemu Leppälä, sjökapten Bengt Malmberg och institutofficer (maskinområdet) i.a. Jari Alanen. Specialutredare Sirpa Kannos tjänstgör som utredningskommissionens ledare. Ledande utredare Risto Haimila tjänstgör som ledare för utredningen.

 
Publicerad 16.1.2017