R2019-S1 Temautredning av olycksfall och tillbud vid växlingsarbeten inom järnvägstrafiken

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en temautredning av olycksfall och tillbud vid växlingsarbeten inom järnvägstrafiken 1.9.2019. För utredning tas olycksfall och tillbud som skett under en period om sex (6) månader, 1.9.2019–29.2.2020.

Medan utredningen pågår insamlas uppgifter och utarbetas en begränsad rapport enligt en separat instruktion om cirka 20 fall som handlar om

  •  kollision
  •  urspårning
  •  passering signal i stoppläge
  •  felaktig färdväg
  •  uppkörning av växel
  •  running av vagnar
  •  annan olycka eller annat tillbud som inträffat i växlingsarbete.

Om det inträffar en allvarlig olycka vid växlingsarbete medan temautredningen pågår, utreds olycksfallet separat och ett separat beslut om utredning och en olycksrapport görs upp för det. Uppgifterna om detta olycksfall upptas också i temautredningen.

Till utredningskommissionens ledare utses specialutredare Lasse Laatta och till gruppens medlemmar filosofie magister Jari Auvinen, sakkunnig inom framförande av lok Ilkka Noranta, psykologie magister Martti Peräaho och sakkunnig inom trafikledning Ralf Sandberg. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik.

Med stöd av 24 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) utreder dessutom följande specialsakkunniga på olika håll in Finland enskilda fall och samlar in information om dem: psykologie doktor Mika Hatakka, platschef Reijo Huovinen, diplomingenjör Eero Jaakola, ingenjör (högre YH) Jussi Kangasmaa, ingenjör (YH) Timo Kivelä, sakkunnig inom framförande av lok Timo Koli, psykologie doktor Sirkku Laapotti, akutvårdare Timo Nyholm, överkonstapel (pension.) Petri Pelkonen, utredare Harri Pöysti, överkommissarie (pension.) Erkki Rajamäki, vice verkställande direktör Ari Viemerö, sakkunnig inom järnvägstrafik Sakari K Salo och politices magister Kari Ylönen.

Utredningskommissionens ledare samordnar utredningen och insamlingen av information.

 
Publicerad 2.10.2019