R2016-04 Kollision mellan metrotåg i Helsingfors Östra centrum 27.7.2016

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av en kollision mellan metrotåg som inträffade i Helsingfors Östra centrum 27.7.2016

Ett tåg som avgått från stationen Östra centrum för en testtur kolliderade med ett tomt metrotåg som använts i utbildningssyfte och som stod på växeln till spåret intill. Den första boggin på tåget som avgått från stationen spårade ur och tåget stannade på det strömförande spåret i växelområdet. Det strömförande spåret vreds under tåget och boggiaxeln lyfte upp spåret, vilket ledde till att spåret trängde in i passagerarutrymmet genom golvet. Tågets högra främre hörn, förarhyttens spegel och sidofönstret krossades och föraren träffades av glassplitter. Det stillastående tågets högra bakre hörn skadades.

Till ledare för utredningskommissionen utses utredare Hannu Hänninen och till medlemmar specialutredare Reijo Mynttinen, FM Ilona Hatakka och DI Kimmo Markkanen. Säkerhetsexpert Matti Katajala utses till specialexpert på säkerhetsanordningar. Utredningsledare är Esko Värttiö, ledande utredare av olyckor inom spårtrafik

 
Publicerad 5.8.2016