M2018-04 Tillbud till kollission mellan lotskutter och robotbåt utanför Emsalö 1.12.2018

Olycksutredningscentralen har beslutat att med stöd av 2 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) inleda en utredning av en närsituation mellan en lotskutter och en robotbåt utanför Emsalö 1.12.2018.

Fartygen befann sig på korsande kurs som ledde till ett tillbud till kollision. En kollision undveks och incidenten gav inte upphov till person-, miljö- eller materialskador.

Till ledare för utredningskommissionen utses specialutredare Ilkka Kervinen och till medlemmar politices magister Kari Ylönen, sjöofficer i.a. Jani Holmberg och ingenjör (YH) Hannu Martikainen. Utredningsledare är ledande utredare Risto Haimila.

 
Publicerad 13.12.2018