C5/2010M MS NAJADEN (FIN), törmäys Caland-siltaan Rotterdamin satamassa Hollannissa 2.6.2010

Suomalainen kuivarahtialus NAJADEN ja autojenkuljetusalus PALMELA ilmoittivat 2. kesäkuuta 2010 hieman yli kello 20.00 Lounais-Hollannin liikenteenohjauskeskuksen (VMC-ZWN) Caland-sillan ohjauskeskukselle tarvitsevansa sillan avauksen, jotta pääsisivät kulkemaan Brittaniehavenin satama-altaasta Caland-kanavan suuntaan. Ensimmäisenä ilmoittautui PALMELA ja sen jälkeen NAJADEN. NAJADEN kertoi haluavansa hyödyntää samaa sillanavausta kuin PALMELA.

Rotterdamin sataman myöhemmin julkaisemista tutkakuvista ilmenee, että sillanavauksen aikana sillan kiinteän osan alitse kulki kaksi jokilaivaa, joista toinen ALEXIA samaan suuntaan kuin NAJADEN ja PALMELA.

Sillan avauksen aikana siltaoperaattoriharjoittelija, joka sillä hetkellä hoiti Caland-siltaa, seurasi liikennetilannetta vaihtamalla kamerakuvia, jotka olivat nähtävissä ohjauspöydässä. Tämän informaation perusteella siltaoperaattoriharjoittelija päätteli kuivarahtialus NAJADENin alittavan sillan tietyllä hetkellä. Kaiken todennäköisyyden mukaan siltaoperaattoriharjoittelija luuli sillan kiinteää osaa alittavaa jokilaivaa ALEXIAa NAJADENiksi. Siltaoperaattoriharjoittelija odotti, kunnes ALEXIA oli alittanut sillan ja aloitti sulkemistoimen, jolla Caland-sillan liikkuva osa laskeutuu. Sillä hetkellä NAJADEN ilmoitti VHF-radiopuhelimella, että se ei vielä ollut alittanut siltaa. Siltaoperaattoriharjoittelija painoi pysäytyspainiketta. Nostosilta seisahtui hitaalla pysäytyksellä noin 6 metriä yläasentoa alemmaksi.

NAJADEN ilmoitti noin kello 20.42, että silta oli osunut alukseen. Törmäyksessä sillan nosto-/laskuosa kohtasi komentosillan katon, tuhoten miltei kaikki laitteet komentosillan katolla ja katkaisten aluksen korsteenin. Onnettomuudella oli ainekset kehittyä tuhoisaksi ihmishengen turvallisuuden kannalta, mutta henkilövahingoilta vältyttiin täpärästi.

Hollannissa tehdyn tapahtuman tutkinta-aineisto saatiin Onnettomuustutkintakeskuksen käyttöön. Onnettomuuden syinä ja taustatekijöinä oli siltaoperaattorinharjoittelijan puutteellinen koulutus, puutteellinen valvonta, muodollisen koulutussuunnitelman puuttuminen sekä sillan nopean hätäpysäytyksen etäkäytön puuttuminen.

Onnettomuustutkintakeskus suosittelee VMC-ZWN:ta ryhtymään toimenpiteisiin, jotta kauko-oh¬jattujen siltojen operointikeskuksessa olisi käytettävissä videoseurannan lisäksi satama-alueen reaaliaikainen AIS-pohjainen tutkakuva. VMC-ZWN:ta suositetaan myös tutkimaan laivaliikenteen näkyvyyttä, ottaen huomioon kameroiden sijoitukset ja kamerakuvien käytön ergonomian ja toteuttamaan mahdolliset parannukset. Lisäksi VMC-ZWN:ta suositetaan luomaan selkeä menettelytapavaatimus sillan avaamisesta ja loppuilmoituksesta alikulun jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus suosittelee Rijkwaterstaatille, että se sisällyttää alustyyppien tunnistamisen, tavoitteet ja vastuut harjoittelijan ja valvojan koulutusohjelmaan ja että ne olisivat osana Rijkwaterstaatin turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

C5/2010M Tutkintaselostus (pdf, 0.59 Mt)

 
Julkaistu 26.6.2012