C4+C5/2006M M/S HOBURGEN 7.10.2006 ja M/T ARCTICA 14.10.2006, törmäys Tröskeln Östra -merimerkkiin

Tämä tutkintaselostus koskee kahden eri aluksen törmäämistä viikon välein samaan reunamerkkiin Pohjois-Itämerellä Ahvenanmaan lounaispuolella olevalla syväväylällä (avomerellä sijaitseva suuren syväyksen navigointireitti/deep water route).

Bahamasaarten lipun alla purjehtinut Raumalta Beirutiin matkalla ollut Ro-Ro -lastialus M/S HOBURGEN törmäsi Ahvenanmerellä Tröskeln Östra -nimiseen reunamerkkiin 7.10.2006
klo 21.53. Alus oli tehnyt suunnanmuutoksen muun liikenteen vuoksi syväväylän vasempaan reunaan. Vahtipäällikkö yritti viime hetken väistöä, mutta HOBURGENin kansirakennuksen vasen kylki osui reunamerkkiin. Merkin tutkaheijastin ja valolaitteisto tuhoutuivat sekä helikopterin laskeutumistaso putosi veteen. Reunamerkistä jäi jäljelle teräksinen runko, joka ulottui noin kolme metriä veden pinnan yläpuolelle. Alus sai kylkeensä vesirajan yläpuolelle pieniä repeämiä sekä painautumia ja naarmuja, mutta ei vuotoja.

Viikkoa myöhemmin 14.10.2006 klo 05.40 painolastissa kulkenut Zelzatesta lähtenyt ja Raumalle matkalla ollut Hollannin Antillien lipun alla purjehtinut tuotesäiliöalus M/T ARCTICA törmäsi HOBURGENin vaurioittaman Tröskeln Östra reunamerkin runkoon, koska perämiehen huomio oli kiinnittynyt alueen muun liikenteen seuraamiseen ja analysointiin. Merkin runko vääntyi entisestään ja alus sai repeämän keulaansa oikealle puolelle vesirajan yläpuolelle. Alus ilmoitti radioteitse, ettei tarvitse ulkopuolista apua.

Kummassakaan törmäyksessä reunamerkki Tröskeln Östraan ei alusten teknisissä laitteissa ilmennyt häiriöitä tai toiminnallista vajavuutta. Reunamerkin valaistuksessa ja toiminnassa oli ilmeisesti puutteita HOBURGENin onnettomuudessa ja merkin tyngän havaitseminen oli erityisen vaikeaa ARCTICAn tapauksessa.

Onnettomuustapausten VTS-rekisteröinnin mukaan (lähes) mikään alueella kulkenut alus ei joko ollut tehnyt matkasuunnitelmaansa Ahvenanmerellä olevan syväväylän liikenteen huomioiden tai ei noudattanut siten tehtyä matkasuunnitelmaa. Seurauksena on noudatettavien ajotapojen ennustamattomuus, joka muodostaa liikenteessä turvallisuusriskin. Liikenne alueella nykymuodossaan korostaa aktiivisen tähystäjän merkitystä alusten komentosillalla.

Järjestäytymättömästä liikenteestä johtuva harkitsematon ja ennakoimaton ajotapa on tutkijoiden käsityksen mukaan ollut myötävaikuttavana tekijänä sekä HOBURGENin että ARCTICAn onnettomuudessa samoin kuin tähystäjän puuttuminen komentosiltatiimistä.

Tutkinnan yhteydessä havaittiin VTS-rekisteröinneistä, että erään aluksen keulasuunta oli AIS-sanomassa noin 60 astetta virheellinen. Tämän virheellisen tiedon kaksi erilaista näyttötapaa mahdollistivat saaduissa rekisteröintimateriaaleissa kahden täysin toisistaan poikkeavan informaatiosisällön kyseisen aluksen liiketilasta samalla ajanhetkellä.

Turvallisuussuosituksena tutkintalautakunta kiirehtivät kyseisen merialueen liikennejärjestelyjen parantamista IMO:lle ehdotetun Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän ja liikenteen valvonnan saamiseksi kyseiselle alueelle mahdollisimman pian.

Elektronisissa karttaohjelmissa automaattisen tunnistusjärjestelmän (AIS) lähetyksissä kohteiden suuntaa ja nopeutta esittävien, mahdollisesti harhaanjohtavien näyttötapojen tulee olla laitteiden käyttäjien tiedossa. Turvallisuussuosituksena on, että merenkulkulaitos varoittaa suomalaista merenkulkua AIS-sanomien turvallisuutta vaarantavasta näyttötavasta ja välittää tiedon myös IMO:lle.

Suhteellisen kapeilla kulkuvesillä, usean aluksen muodostamassa lähitilanteessa, ohjailu ja mahdolliset väistöliikkeet tulee tehdä kohonneen riskin olosuhteissa hyvää merimiestapaa ja meriteiden sääntöjä noudattaen. Tähystäjää ei saisi näissä olosuhteissa missään tapauksessa päästää poistumaan tähystystehtävästään.

C4+C5/2006M Tutkintaselostus (pdf, 1.76 Mt)

 
Julkaistu 7.10.2006