S3/2004M Väsymyksen syyt ja yleisyys komentosiltatyöskentelyssä

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimissa merionnettomuuksissa merkittävän monessa havaittiin väsymyksen vaikuttaneen navigoivan henkilöstön vireyteen. Tapahtumia analysoitaessa saatiin viitteitä työvuorojärjestelyjen osuudesta havaittuun ongelmaan. Tämän johdosta Onnettomuustutkintakeskus käynnisti palveluksessa olevan suomalaisen laivapäällystön keskuudessa kyselytutkimuksen eri tekijöiden vaikutuksen selvittämiseksi.

Kyselytutkimukseen saatiin hyvin edustava määrä vastauksia, joiden analysoinnin tuloksena saatiin ongelmaa kattavasti kuvaavia tuloksia. Kyselytutkimus käsitti koodattavien ja avointen kysymysten osiot. Kummankin osion tulokset johtivat suositusten antamiseen.

Suosituksissa kiinnitettiin huomiota työaikajärjestelyjen ennakkoluulottomaan tarkasteluun, riittävästä lepoajasta huolehtimiseen, satamatyön rasitusten huomioon ottamiseen, tähystäjän työnkuvan kehittämiseen, väsymysoireiden havaitsemiseen ja ilmoittamiseen, vahtihenkilöstön ravinnon laatuun sekä komentosillan ilman laatuun.

Kokonaisuutena tarkastellen tutkimus antoi kuvan vastuuntuntoisesta ja turvallisuushakuisesta komentosiltahenkilöstöstä.

S3/2004M Tutkintaselostus (pdf, 1.62 Mt)

 
Julkaistu 17.6.2004