C5/1998M Kuivarahtialus ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998

Saksalainen Baltic Forest Line GmbH:n omistama kuivarahtialus ms BALTIC MERCHANT ajoi karille Saimaalla Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998. Ennen karilleajoa näkyvyys heikkeni hyvin nopeasti ja Hätinniemen ja Niinisaaren välisessä salmessa ei ollut selkeää jääuomaa. Jääkappaleet aiheuttivat tutkaan häiriöitä, jolloin rantaviivaa ei voinut erottaa. Perämies toimi tähystäjänä ja hoiti valonheittäjää. Luotsi ohjasi ja hoiti tutkaa, jota aaltovälke häiritsi. Karilleajo tapahtui salmessa pimeällä klo 00:15 hyvin pienellä nopeudella. Aluksen keulapiikkiin tuli vuoto.

BALTIC MERCHANTin karilleajo Hätinvirran salmessa oli seurausta näkyvyyden progressiivi-sesta vähenemisestä. Kun näkyvyys huononi, vaikeutui ja heikkeni komentosiltayhteistyö luotsin ja perämiehen välillä samassa suhteessa. Vaikka yhteistyön vaatimukset kasvoivat, ei niihin pystytty vastaamaan. Tästä oli myös seurauksena navigoinnin ja ohjailun vaikeutuminen, kun luotsi pyrki samanaikaisesti hoitamaan luotsauksen ja aluksen ohjailun tilanteeseen huonosti soveltuvalla ohjauslaitteistolla.

Lisäksi karilleajoon myötävaikutti väylägeometria, sillä Hätinvirransalmen läpi kulkeva väylä on vaativa. Ajo sen läpi on erityisen vaikeaa sumussa ja ilman reittisuunnitelmaa. Vallinneissa olosuhteissa ja käytössä olleilla laitteilla ei olisi ollut riittäviä edellytyksiä luotsaukselle millään navigointitavalla. Myös se, että ei ole säädöksiä ja toimintaohjeita, joissa määriteltäisiin selkeästi komentosiltalaitteiston ja -miehityksen sekä säätilan asettamia rajoituksia luotsaukselle ja luotsauksen jatkamiselle, oli karilleajoon myötävaikuttanut tekijä.

C5/1998M Tutkintaselostus (pdf, 0.54 Mt)

Vuosien 1997 - 2000 luotsausonnettomuuksien tutkinta. Vuoden 1997 syksyllä oli lyhyen ajan sisällä tapahtunut useita tapauksia, joissa ulkomaalainen alus oli saanut pohjakosketuksen luotsauksen aikana. Tämän johdosta päätti Onnettomuustutkintakeskus käynnistää näiden onnettomuuksien tutkinnan rinnakkain 29.12.1997. Tapahtumien toistuvuus antoi aiheen selvittää niiden kulku ja syyt vastaavien tapahtumien ennalta estämiseksi. Samalla määrättiin, että tutkinnan tulokset näissä onnettomuuksissa julkaistaan yhteisessä tutkintaselostuksessa. Tutkinnan aikana on sattunut lisää onnettomuuksia luotsauksessa siten, että kaikkiaan on tässä yhteistutkinnassa rinnakkain tutkittu 12 luotsausonnettomuutta vuosilta 1997 - 2000.

Luotsausonnettomuuksien tutkinnat on päätetty julkaista muutaman tutkinnan ryhminä kokoomajulkaisuissa "Vesiliikenneonnettomuuksia ja vaaratilanteita". Yksittäisten onnettomuuksien tutkinnan lisäksi yhteistutkinnassa pyritään etsimään onnettomuuksien taustalla olevia selittäviä taustatekijöitä. Tätä käsittelevä raportti julkaistaan myöhemmin omana kokonaisuutenaan ja siinä käsitellään luotsaukseen liittyviä havaintoja myös erillisinä tutkituista ja julkaistuista onnettomuustutkinnoista.

Julkaisussa 1/2001 M "Vesiliikenneonnettomuuksia ja vaaratilanteita" on tutkintaselostukset:

C 11/1997 M Ms GRIMM, karilleajo Kotkan sataman edustalla 1.10.1997

C 4/1998 M Ms GERDA, karilleajo Kotkan sataman edustalla 07.04.1998

C 5/1998 M Ms BALTIC MERCHANT, karilleajo Puumalassa Hätinvirralla 21.04.1998.

Tutkintaselostuksia koskevat lausunnot. Nämä kolme onnettomuustutkintaselostusta on samanaikaisesti lähetetty onnettomuustutkinta-asetuksen 24 §:n mukaista lausuntoa varten merenkulkulaitoksen merenkulku- ja liikenneosastoille, kaikkiin merenkulkupiireihin sekä opetusministeriöön merenkulun koulutusyksikköön ja opetushallituksen ammatillisen koulutuksen linjalle. Mahdollisia kommentteja varten tutkintaselostus lähetettiin myös asianomaisille luotseille, alusten suomalaisille edustajille, merenkulkulaitoksen sekä yleiselle että kartta- ja väyläosastoille, liikenne- ja viestintäministeriön merenkulkuyksikköön ja luotsiliittoon.

Merenkulkulaitoksen liikenneosastolta, Saaristomeren ja Suomenlahden merenkulkupiireiltä, sekä opetushallitukselta saatiin lausunnot, jotka ovat ohessa.

C5/1998M Tutkintaselostus (pdf, 0.94 Mt)

 
Julkaistu 21.4.1998