R2012-02 Vaihteenkuljetusvaunujen suistumiset Riihimäen ratapihalla 22.5.2012 ja Kouvolan ratapihalla 28.6.2012

Tiistaina 22.5.2012 kello 3.09 Riihimäen aseman ratapihan eteläpäässä suistui tavarajunan 16. vaununa ollut vaihteenkuljetusvaunu, jonka kuormana oli kaksi betonipölkyllistä vaihde-elementtiä. Vaunun suistumishetkellä juna ajoi ratapihan vaihteissa ja sen nopeus oli 26 km/h. Suistuneena kulkenut vaunu kuormineen kaatui lopulta viereisen raiteen päälle. Onnettomuudessa rikkoontui rataa ja ratalaitteita sekä siitä aiheutui merkittävää liikennehaittaa seuraavaan iltaan asti.

Noin kuukautta myöhemmin 28.6.2012 kello 13.20 suistui vastaavasti kuormattu vaihteenkuljetusvaunu Kouvolan tavararatapihalla. Vaunu oli 20-vaunuisen junan viimeisenä ja se suistui vaihteessa sekä kaatui lopulta kuormineen viereisen raiteen päälle. Vaunun suistumishetkellä junan nopeus oli 14 km/h. Radan ja ratalaitteiden rikkoontumisten takia laskumäkijärjestelyihin jouduttiin tekemään muutoksia. Junaliikenteelle onnettomuudesta ei aiheutunut merkittävää haittaa.

Epätasapainoinen kuormaus teki vaihteenkuljetusvaunujen sivusuuntaisesta painojakaumasta hyvin epätasaisen. Pyöräpainosuhde oli 1:1,96, eli toisen puolen pyörillä oli lähes kaksinkertainen kuorma toiseen puoleen verrattuna. Tällöin vaunun runko tukeutui voimakkaasti telien päällä oleviin sivutyynyihin. Suuresta epätasapainosta johtuen rungon ja sivutyynyn väliin muodostui merkittävä kitka, joka kaarteissa ja vaihteissa vastusti telien kääntymistä. Myös vaunujen telien keskiöt olivat melko kuivat ja jonkin verran ruosteiset. Tämä vielä lisäsi telin kääntymiseen tarvittavaa voimaa.

Riihimäen onnettomuuden suistumiskohdassa kiskon hamarassa oli lohkeama. Kouvolassa suistumiskohdan vaihde oli heikkokuntoinen ja siinä oli sallituista mitta-arvoista poikkeavia kulumia sekä radassa eriasteisia painumia vaihteen ympäristössä. Nämä raiteissa ja vaihteissa olleet viat ja kulumat edesauttoivat pyörän laipan nousemista kiskon päälle. Vastaavia epätasapainoisesti kuormattuja vaihdekuljetuksia on kuljetettu aikaisemmin useita ilman ongelmia. Tämä seikka tukee sitä, että radassa olleilla kulumilla ja vioilla on ollut keskeinen vaikutus onnettomuuksien syntyyn.

Vastaavanlaisten onnettomuuksien välttämiseksi Onnettomuustutkintakeskus suosittaa:

  • Vaihteidenkuljetusvaunua tulisi muuttaa siten, että vaihde-elementit voitaisiin kuljettaa sillä siten, että pyöräpainosuhde olisi yleisten kuormausohjeiden mukainen, eli enintään 1,25:1.
  • Vaihteenkuljetusvaunun kuormausohjeiden muutoksen laadinta tulisi tehdä loppuun siten, että ne olisivat yksiselitteiset ja täsmälliset ja niitä noudattamalla kuormaus saataisiin toteutettua yleisten kuormausohjeiden määrittämien pyöräpainosuhteen ja liikkuvan kaluston ulottuman mukaisesti.
  • Turvallisuusjohtamisjärjestelmän riskinarvioinnin tulisi olla sellainen, että myös olemassa olevat vakiintuneet toiminnat tulisivat arvioinnin piiriin.
  • Vaihteiden kunnonseurantajärjestelmässä huonokuntoisiksi todetut vaihteet tulisi korjata tai vaihtaa siten, että ne täyttävät vaihteille asetetut mitta-arvot ja muut vaatimukset.
  • Vaihteille määriteltyjen mittojen raja-arvojen ja akuuttirajojen ylityksistä tulisi olla yksiselitteiset toimintaohjeet kunnossapidon ja liikennerajoitusten suhteen.

R2012-02 Tutkintaselostus (pdf, 3.55 Mt)

Alla olevan linkin kautta pääset katsomaan valvontakameran kuvaa Kouvolan tavararatapihalla 28.6.2012 sattuneesta vaihteenkuljetusvaunun suistumisesta.

Vaihteenkuljetusvaunun suistuminen, youtube

 
Julkaistu 18.7.2013